31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria

Адв. Атанася Бораджиева


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

ПРАВАТА НА ТУРИСИТЕ И ТУРОПЕРАТОРИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

I. Информация за клиенти – потребители на туристически услуги:

1. Проблеми за потребителите, сключили договор с туроператор за предоставяне на туристически услуги

1.1. Относно възможността да се упражни правото на прекратяване на договора, поради възникналите непреодолими и извънредни обстоятелства, във връзка с разпространение на COVID-19 (коронавирус), трябва да се има предвид следното:

Съветите на Комисия за защита на потребителите и на Министерството на туризма са да не се прибързва с анулирането на сключени договори с туроператори. При невъзможност да се осъществи пътуване на първоначално избраната дата, се препоръчва на туроператорите да предложат на клиентите пренасрочване на екскурзиите или възстановяване на заплатената сума под формата на ваучер за бъдещи услуги. Тези варианти на действие са подходящи, като в еднаква степен защитават интереса и на потребителите и на Туроператора. Това е така, тъй като, от една страна извънредните мерки са временни, а от друга – изборът на алтернатива на възстановяване на сумата е добър компромис, който ще спомогне за намаляване риска от фалити на туристическите агенции. Също така до анулации е добре да се прибягва непосредствено преди датата на планираното пътуване, поради динамичното развитие на обстановката.

Извън горното, съгласно Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги и чл. 89, ал.5 и 6 от Закона за туризма, се предоставя право на потребителя да прекрати договора за туристически пакет, преди започването на изпълнението му, без да заплаща никаква такса за прекратяване, в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. Това може да включва, значителни рискове за човешкото здраве, като огнище на сериозна болест на мястото на пътуването и др., които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията.

При прекратяване на договора за туристически пакет, пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. Съгласно т. 68д, §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма “Непреодолими и извънредни обстоятелства” са обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.

На основание чл. 306, ал. 2 от Търговския закон „Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора“.

В този смисъл, епидемията от коронавирус в световен мащаб представлява непреодолима сила/непреодолими и извънредни обстоятелства, по отношение на договори сключени преди обявяването й. За начална дата на събитието, можем да приемем официалното й обявяване в Китай на 20.01.2020, въпреки това в зависимост от дестинацията, до която пътувате, началната дата може да варира, с оглед датата на обявяване на епидемия там, респективно датата на въвеждане на ограничителни мерки, възпрепятстващи пътуването.

В хипотезата на сключен договор за предстоящо пътуване до дестинация, в която няма констатирани случаи на коронавирус или все още няма въведени ограничения и обявена епидемия, е възможно Туроператорът да откаже да приеме прекратяване на договора на това основание. С оглед обаче на ситуацията в България и опасността от заразяване, при евентуално предприето пътуване, считаме, че подобен отказ би бил неоснователен в някои хипотези. Това важи особено в случай, в които до съответната дестинация се достига със самолет и това обосновава необходимост да се премине през летища, доколкото последните са места, с по-голяма опасност от зараза. Още повече, ако сте на възраст, която попада в рискова група от заразяване с Коронавирус, със сигурност всяко едно пътуване по време на пандемията би представлявало опасност за здравето.

Към настоящия момент, всяка държава е предприела различни мерки за ограничение на разпространението на Короновируса. Има страни, които спират всички международни полети от и до страната и други, които спират полети от конкретни дестинации. Има държави, които, макар да не са забранили влизането в границите им, са наложили извънредни мерки, които не позволяват предоставяне на туристически услуги. Все още има страни, в които не са установени заразени с вируса и съответно, част от тях не са предприели, каквито и да било мерки. Ето защо, обръщаме специално внимание, че е възможно да съществуват хипотези, в които за прекратяване на договора ще се прилагат общите условия по същия, а не посочените по-горе разпоредби. В тази връзка сме готови да разгледаме Вашия случай и да ви дадем конкретно становище.

1.2. Необходими действия, които да бъдат предприети за прекратяване на договора

Пътуващите следва да се обърнат към туроператора, като заявят своето желание да прекратят сключения договор. От своя страна, туроператорът ще ги уведоми за действията, които ще предприеме, и вариантите за реакция, с които той разполага в случая. Българските туроператори, (в съответствие с разпоредбите на Закона за туризма, които са в синхрон с общото прилагане на Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент относно пакетни туристически пътувания и свързани туристически услуги в целия Европейски съюз), следва да предложат адекватни действия, които биха били разумни и за двете страни, за да се удовлетворят очакванията на пътуващите и ситуацията да бъде разрешена още в процеса на преговори. Към настоящия момент вариантите, които се предлагат от повечето туроператори са възстановяване на сумата, изпълняване на услугата в друг период или възстановяване на сумата под формата на ваучер за последващи услуги, предоставяни от туроператора.

В случай, че изберете да прекратите договора, съгласно чл. 4, ал. 1 от Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., срокът за възстановяване на сумите от страна на туроператора е един месец след отмяна на извънредното положение, а не предвиденият в Закона за туризма 14 дневен срок.

 1.3. Информация за конкретни дестинации и предстоящи пътувания

Може да се информирате за наличие на потенциални рискове за сигурността в дадена географска точка на сайта на Министерството на външните работи. https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736

Към настоящия момент, Министърът на туризма издаде заповед на 17.03.2020г., с която се преустановяват всякакви дейности в областта на туризма до 13.04.2020г. В така създалата се обстановка, всеки потребител има правото да вземе решение за предстоящите от него пътувания след тази дата, като има предвид, че ако не бъде постигнато споразумение с туроператора, разрешаването на евентуален спор може да бъде отнесено към съда като компетентен орган да постанови исканото решение.

Предстоят и законодателни промени с цел намаляване негативните последици за туристическия бранш, които могат на ограничат някои от предвидените до сега права и за двете страни.

2. Възможни проблеми за потребители, организирали сами пътуването си

2.1. Всяка авиокомпания публикува на сайта си възможните действия, които могат да предприемат клиентите й по повод отменени полети, от страна на компанията или отмяна на пътуването от страна на клиента, поради настъпилата пандемия.

2.2. Платформите за резервации “Air bnb” и “Booking” също публикуват на сайтовете си възможности за анулиране на резервации, на основание настъпилата пандемия.

2.3. Резервации в хотел, могат да бъдат анулирани при позоваване на непреодолима сила, като насрещната страна следва да Ви възстанови заплатената сума.

2.4. Пътувания със сухопътен транспорт също могат да бъдат анулирани при позоваване на непреодолима сила, като насрещната страна следва да Ви възстанови заплатената сума или да Ви предложи алтернативен маршрут до определена дестинация ако е възможно.

II. Информация за клиенти – предоставящи туристически услуги

1.   Обща информация

Въпреки че основната ни грижа е здравето на гражданите, Европейската комисия активно следи и икономическите последици от коронавируса за държавите от ЕС и извън него. В този смисъл се подготвя предприемане на мерки за подпомагане на икономиката и в частност на туристическия бранш, както на европейско, така и на национално ниво.

На страницата на Министерство на туризма, може да откриете препоръки, във връзка с разпространението на вируса.

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/preporuki-na-ministerstvoto-na-turizma-vuv-vruzka-s-razprostranenieto-na

Със заповед на Министъра на туризма от 17.03.2020г. временно се преустановяват организираните пътувания на български граждани в чужбина, организираните пътувания на чуждестранни граждани у нас, както и всички организирани туристически посещения в рамките на вътрешния туризъм. Временно се преустановяват също организираните посещения, представляващи допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма. Срокът за преустановяване на организираните пътувания е до 13 април 2020 г. включително.

На основание чл. 306, ал. 2 от Търговския закон „Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора“. В този смисъл, епидемията от коронавирус в световен мащаб представлява непреодолима сила, по отношение на договори сключени преди обявяването й. За начална дата на събитието, можем да приемем официалното й обявяване в Китай на 20.01.2020, въпреки това в зависимост от дестинацията, до която пътувате, началната дата може да варира с оглед датата на обявяване на епидемия там, респективно датата на въвеждане на ограничителни мерки.

2.Възможни решения:

2.1. За много от Вас ще възникне задължение за възстановяване на суми по заявени туристически услуги, които се налага да бъдат анулирани. В тази връзка е добре да се предвидят няколко възможности за Вашите клиенти – отлагане изпълнение на услугата, задържане на заплатената сума за използване на услуги в бъдещ период (издаване на ваучер за услуги на определена стойност), разсрочено или отсрочено възстановяване на сумите.

Важно е да знаете, че в хипотеза на сключен договор при вече обявено извънредно положение, клиентът не може да иска прекратяване на договора, позовавайки се на непреодолима сила, тъй като е бил наясно със съществуването й към подписване на договора.

2.2 За тези от Вас, които имат сключени договори с други търговци за туристически услуги, е важно да знаете, следното:

Търговският закон урежда хипотезите на непреодолима сила и стопанска непоносимост в чл. 306 и чл. 307, като в зависимост от характера на сключения договор, варират и правата на страните.

В случай, че Вие дължите изпълнение по договор, може да се позовете на форсмажор/непреодолима сила, по повод епидемията от коронавирус като няма да носите отговорност за неизпълнението ако то се дължи на свързани с епидемията обстоятелства. В допълнение, следва да уведомите незабавно насрещната страна за настъпилата непреодолима сила и невъзможността Ви да изпълните задължението си по договора. В този случай  не дължите предвидените неустойки, лихви, обезщетение за пропуснати ползи и претърпени вреди, поради наличието на форсмажорно обстоятелство. Дължите обаче основното изпълнение по договора ако е възможно или връщане на полученото по него.

Ако обаче сте изпаднали в забава, преди настъпването на форсмажор, нямате възможност да се позовете на последния. В допълнение, липсата на валидно уведомление до насрещната страна по договора би довело до пълна отговорност за настъпилите вреди от неизпълнението.

Съгласно разпоредбата на чл. 306 ал. 4 от ТЗ – докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира, което означава, че всички срокове по договора между страните не текат, до приключване на обстоятелствата, основаващи непреодолима сила.

Чл. 306 ал. 5 от ТЗ предвижда, че ако непреодолимата сила трае толкова, че кредиторът вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и длъжникът. Договорът се разваля, въз основа на уведомление до другата страна, извършено в правната форма, в която е сключен самият договор.

На основание чл. 307 от ТЗ, съдът може по искане на една от страните да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността. Тази разпоредба визира настъпване на стопанска непоносимост, в случая при условията на развиващата се пандемия.

Възможно е взаимоотношенията между страните да се преуредят, въз основа на отстъпки и от двете страни, чрез допълнително споразумение.

2.3. С приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се предвиди възможност да бъде предоставена държавна помощ на някои категории работодатели, изпълняващи определен вид икономическа дейност. Сред посочените икономически дейности са туристическо и друго краткосрочно настаняване, туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации, хотели и др.

При прекратяване на договори за туристически услуги, разполагате с по-дълъг срок за възстановяване на платените суми. Съгласно чл. 4, ал. 1 от Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., срокът за възстановяване на сумите от страна на туроператора е един месец след отмяна на извънредното положение, а не предвидения в Закона за туризма 14 дневен срок.

Съгласно чл. 6 от същия закон, до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи. Тази разпоредба следва да се прилага спрямо всички двустранни договори сключени от ваша страна.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.