Спешни случаи

При неотложност, бихте могли да се свържете с наш представител.

Обадете ни се
+359 888 46 31 46
Нужда от правна помощ?

Имате необходимост от правен съвет, насока, изготвяне или ревизия на документ – не се колебайте да се обърнете към нас!

Работно време

Понеделник – Петък

09:00 – 18:00

Събота / Неделя

почивка

Нашите Партньори

Защо

Цветкова & Партньори?

Като лидери в нашата област, ние подхождаме смело и стратегически към всеки случай, за да предоставим уникални решения на уникални правни проблеми. 

Повече от 20 години помагаме на бизнеса да се ориентира в сложната мрежа от регулации и закони, за да превърне идеите си в работеща реалност!

Нашите адвокати са известни с това, че подхождат към всеки отделен случай с експертиза, енергия, страст и лично отношение. Екипът ни от изключително добре подготвени юристи, задълбоченото ни познаване на местния пазар, регулаторната рамка и динамиките на правната и политическата сцена, ни позволяват да разрешим гъвкаво и ефективно и най-критичните проблеми на нашите клиенти.

Цветкова & Партньори са предпочитаната адвокатска кантора в областите:

 • Корпоративно право
 • Търговско право
 • IT право, сигурност и GDPR
 • Защита на интелектуалната собственост
 • Вещно право / Недвижими имоти
 • Процесуално представителство
Нашите Адвокати

Богатият опит на нашия екип в различни индустриални вертикали и стремежът ни към ясно измерими резултати, ни помагат да покрием целия спектър от правни бизнес решения, които водят до още повече спечелени дела и по-щастливи клиенти

SilviaTzvetkova.square
Силвия Цветкова
Управляващ съдружник
StefanTzvetkov.square
Стефан Цветков
Съдружник
ElenaDobreva.square
Елена Добрева
Съдружник
zlatka.ruseva.new.square.2
Златка Русева
Of counsel
ElenaBaleva_square
Елена Балева
Адвокат
BUZ_5572-222_1_square
Атанася Ангелова
Адвокат
SimonaBelcheva.square
Симона Белчева
Адвокат
StefanBelchev2_square
Стефан Белчев
Of counsel
MartinDimitrov.square
Мартин Димитров
Адвокат
NeliPoprelkova.export
Нели Попрелкова
Адвокатски сътрудник
rumiana-dimitrova_500
Румяна Димитрова
Офис мениджър
Ние сме добри оратори, но сме и още по-добри слушатели, за да получите най-добрия правен съвет за вашия уникален случай!
Над 20
ГОДИНИ
ОПИТ
Корпоративно и Търговско право
0%
IT Право
0%
Интелектуална собственост
0%
Вещно право
0%
Адвокатска кантора Цветкова и партньори
Нашите Практики

Ние предоставяме цялостни и бързи правни решения, за да може да се концентрирате върху Вашите бизнес резултати

Често задавани въпроси

“Start-up“ визa представлява специален проект, сертифициран от Министерството на икономиката /МИ/. За да бъде квалифициран по това основание, МИ трябва да потвърди, че проектът е „високотехнологичен“ и / или „иновативен“. Процедурата преди МИ се финализира с издаването на нарочен документ, т.е. сертификат за високотехнологичен или иновативен проект.

Темата е в развитие, като самите условия по кандидатстване, документация и др. предстоят да бъдат окончателно приети в най-скоро време. За съдействие и консултация по така поставения въпрос и възможностите, които се предвиждат, бихте могли да потърсите нашето съдействие.

Гражданите на друга държава – членка на ЕС, на държава – страна по Споразумението за ЕИП или на Конфедерация Швейцария, могат да се наемат свободно от българските работодатели. За чужденците, граждани на трети страни обаче, съществуват определени изисквания и ограничения за достъп до пазара на труда. Гражданите на трети държави могат да извършват дейност на територията на Република България само ако пребивават на законно основание на територията на страната, което се удостоверява със съответното разрешение за достъп до пазара на труда, издадено от Директорът на дирекция “Миграция” или оправомощено от него длъжностно лице. Двете основни процедури за достъп са т.нар. „Единно разрешение за пребиваване и работа” и „Синя карта на ЕС“.

Нашите специалисти могат да Ви консултират коя от посочените процедури е подходящ за Вашия случай, като Ви укажат цялостно съдействие в процеса по получаване на разрешение за пребиваване.

Покупката на недвижим имот е процес, който изисква отговорно отношение на   предварителния етап от сделката, което да Ви предостави сигурност за вбъдеще.

След като вече сте избрали имота, който отговаря на Вашите изисквания, ето и основните моменти, които да съблюдавате при покупката му:

 • Обстойно изследване на собствеността върху имота; преглед и запознаване с документите за собственост назад във времето, както и правен анализ на същите;
 • Официална справка в Имотен регистър, Агенция по вписванията и снабдяване с удостоверение за имота, което отразява всички вписвания, отбелязвания и заличавания за тежести и права /Удостоверение за тежести/, както и неговото компетентно разчитане;
 • Преглед и коментар на съществуващата строителна документация за имота; Анализ и изследване на техническия статут на имота;
 • Справка в Агенция по геодезия, кадастър и картография /в случай, че е налице действащ кадастър за района, в който попада имота/; Съпоставка на информацията по кадастрална карта и регистри спрямо документите за собственост за имота;
 • Във връзка с възможните варианти за финансиране на инвестицията Ви, бихте могли да получите правни съвети и в тази насока;

Разбира се всяка една покупка, всеки един имот, всяка една инвестиция крие и своите специфики, които биха могли да бъдат уловени единствено от опитен правен консултант.

На първо място, следва да решите в каква правно организационна форма ще осъществявате дейността (например като едноличен търговец, дружество с ограничена отговорност или еднолично дружество с ограничена отговорност). Трябва да изберете име на дружеството (при едноличния търговец то ще съдържа вашето лично и фамилно/бащино име), както и да определите какъв ще бъде предметът му на дейност, капиталът, седалището и другите задължителни реквизити според Търговския закон. Документацията за първоначална регистрация, както и за последващи промени може да бъде доста различна и обемна според естеството на вашия бизнес, така че препоръчваме използването на професионални адвокатски услуги.

Ревизионното производство срещу граждани и дружества  се инициира от Национална Агенция по приходите в случаите, в които е вероятно да се установят задължения. За ревизираните лица е важно да следят и контролират процеса по провеждане на ревизията от самото му начало, с оглед законосъобразното му протичане. Необходимо е на ревизиращия екип да се предостави пълен набор от документи на ревизираното лице, които да установят в най-голяма степен редовността на водене на счетоводството и изпълнението на фискалните му задължения.

Ревизионните производства протичат по реда на ДОПК, който поставя кратки преклузивни срокове за действията на ревизираните лица. Бездействието е в изключителна тяхна вреда и води до вменяване на задължения, които са установени единствено от ревизиращия екип.

Защитата в ревизионните производства предполага стриктно съблюдаване на нормативните разпоредби, в това число и кратките срокове за действия на ревизираното лице. В случай, че ревизираното лице не разполага със специализирани познания в областта на данъчното и процесуално право, препоръчваме възможно най-бързо свързване с адвокат по данъчни дела, който да осигури максимална защита на интересите на ревизираното лице.

Най-общо казано трудовият договор урежда отношенията между работника или служителя и работодателя, техните права и задължения. Той се сключва преди постъпването на работа и задължително в писмена форма.

Съдържанието на трудовия договор се разделя на законово и договорно. Минимално необходимото законово съдържание на трудовия договор е следното:

 • Място на работа – ако не е изрично уговорено или не следва от характера на работа, се счита седалището на предприятието;
 • Наименованието на длъжността и характера на работата – определя се съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите, утвърдена от МТСП;
 • Датата на сключването на договора и началото на неговото изпълнение – в случай, че не е посочено друго, работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от предоставянето му на екземпляр от трудовия си договор и Уведомление по чл. 62 от КТ, заверено от ТД на НАП ;
 • Времетраенето на договора – за неопределено време (може да е посочено изрично или в случай, че не е уговорен срок) или срочен трудов договор;
 • Размерът на основния и удължения платен годишен отпуск, както и на допълнителните платени годишни отпуски;
 • Еднакъв срок на предизвестие за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
 • Основното трудово възнаграждение и допълнителните такива с постоянен характер, както и периодичността на изплащането им;
 • Продължителност на работния ден или седмица (работното време);
 • Подписи на двете страни;

Освен тези задължителни реквизити, страните могат да уговорят срок за изпитване, допълнително здравно осигуряване, допълнително материално стимулиране, клаузи за спазване на конфиденциалност на информацията и др.

При трудов спор отношенията между двете страни са изострени до такава степен, че трудно те сами могат да намерят консенсус. Поради тази причина, най-добре е да бъде извършена консултация със специалист в трудовоправната материята, за да изясни правата и задълженията на всяка от страните, а при липса на по-нататъшен диалог, да защити интересите Ви и в съда.

Последни ПУБЛИКАЦИИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО КРЕДИТИ В СВЕТЛИНАТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ
Overview of the start-up visa in Bulgaria
Някои моменти и особености, свързани с разрешението за пребиваване тип „Синя карта на ЕС – ЧАСТ 2“
Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.