31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria
Simona Belcheva

адв. Симона Белчева


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ С УДЪЛЖЕНА ВАЛИДНОСТ И ПРАВИЛА ЗА ЧУЖДЕНЦИ

С § 10 и § 11 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се въвеждат правила за личните документи на българските и чуждестранни граждани, както и за пребиваването на продължителнопребиваващите чужденци в Република България.

Адвокатско  дружество „Цветкова и партньори“ дава отговори на най- често задаваните въпроси по темата с удължаването на валидността на личните документи.

ОБХВАТ НА ПРАВИЛАТА?

Съгласно закона въведените правила за личните документи важат за:

 • всички български граждани
 • постоянно и дългосрочно пребиваващи чужденци, граждани на трети страни
 • гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, които пребивават на територията на България.
 • гражданите на ЕС, на гражданите на държави – страни по Споразумението за ЕИП, на гражданите на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с ЕС имат право на свободно придвижване
 • членовете на семейства на граждани на ЕС, гражданите на държави – страни по Споразумението за ЕИП, на гражданите на Конфедерация

Швейцария, които не са граждани на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария.

КОИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ/ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ СА ОБХВАНАТИ ОТ ПРАВИЛАТА?

Посочените изрично в закона лични документи, респективно документи за пребиваване, за които ще важат правилата, са именно тези, чийто срок на валидност изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г.

Видовете документи са, както следва:

 • личните карти на българските граждани
 • свидетелствата за управление на моторно превозно средство (СУМПС) на българските граждани
 • издадените документи за пребиваване на изброените по – горе чуждестранни граждани

С КАКЪВ СРОК НА ВАЛИДНОСТ ЩЕ БЪДАТ ДОКУМЕНТИТЕ?

Срокът на валидност на личните карти, СУМПС и на издадените документи за пребиваване на обхванатите от разпоредбата        чуждестранни граждани, който изтича в периода от 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца, считано от изтичането на срока.

КАКВА ЩЕ БЪДЕ ТЕРИТОРИАЛНАТА ВАЛИДНОСТ НА ДОКУМЕНТИТЕ?

Видно от разпоредбите, може да се направят следните изводи:

 • личните карти и СУМПС на българските граждани, които се намират на територията на България, ще бъдат валидни само на територията на държавата;
 • притежалите на лични карти и СУМПС, които са българските граждани, но се намират извън територията на България, следва да съобразят с правилата за личните документи на държавата по обичайното им местопребиваване;
 • документите за пребиваване на чужденци, обхванати от разпоредбите, се смятат за валидни документи за пребиваване само на територията на Република България и удостоверяват само  правото на пребиваване.

ИМА ЛИ ОПЦИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НОВ ДОКУМЕНТ ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕТО НА СРОКА?

Всички документи с удължен срок на валидност, могат да се подновят и преди изтичането на удължения 6-месечен срок по искане на притежалите им.

Относно българските граждани в чужбина, същите могат да се обърнат към компетентните КОНСУЛСКИ ОТДЕЛИ към посолствата, генералните консулства, консулствата и почетните консулства на Република България в различните държави.

Чуждестранните граждани, намиращи се на територията на България, могат да поискат издаването на нов документ за пребиваване като подадат необходимите документи до Дирекция “Миграция” – МВР, СДВР или областните дирекции на МВР.

КАКВИ СА ПРАВИЛАТА ЗА КРАТКОСРОЧНО И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩИТЕ    ЧУЖДЕНЦИ, ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ?

ВАЖНО! Законът не урежда статута на КРАТКОСРОЧНО ПРЕБИВАВАЩИТЕ по време на извънредно положение в България чужденци, поради което:

Лицата,     които    притежават

виза за краткосрочно пребиваване и разрешен с нея срок на пребиваване

до три месеца включително и туристите, трябва да напуснат страната. Ако са налице уважителни причини да останат, то преди изтичане на разрешения срок те следва да поискат еднократно удължаване на срока от службите за административен контрол на чужденците, като докажат наличието на причини от хуманитарен характер, при извънредни обстоятелства или при наличие на държавен интерес. Правилата важат и за лица, влезли в страната при условията на безвизов режим.

Те следва да подадат заявление по образец и да приложат документи съгласно правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България в дирекция “Миграция”    или      в отдел/сектори/групи “Миграция” при областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.

Колкото до ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАЩИТЕ, със § 11 от

Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се правят допълнения в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), които ще имат благоприятен ефект върху всички чужденци с разрешено продължително пребиваване в Република България.

Така, всички продължително пребиваващи, чийто срок за пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение, могат да подадат заявление за продължаване на пребиваването в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Освен това, ако продължително пребиваващ чужденец, на който разрешеното               продължително пребиваване изтича в срока на обявено извънредно положение, не се намира на териториятата на Република България, то същият може да влезе на територията на Република България без наличие на виза в 14-дневен срок след отмяната на извънредното положение.

Важно допълнение е, че срокът на обявеното извънредно положение няма да се отрази на изчисляването на сроковете, ако чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване. Така, този срок няма да се счита за прекъсване и същият не може да представява отсъствие по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 6 от ЗЧРБ, който посочва основанията за отнемане на правото на пребиваване.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.