ОБЩИ УСЛОВИЯ  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА www.tzp.bg

Моля внимателно се запознайте с настоящите общи условия (наричани от тук нататък „Условията“), преди да използвате уебсайта  https://tzp.bg/ („Уебсайт”/„Интернет страница“).

Във връзка с функционирането си, Уебсайтът обработва лични данни, съгласно Политиката за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от настоящите Условия.

С разглеждането и/или използването на Уебсайта, Вие се съгласявате и приемате, както условията за използването му, така и Политиката за поверителност на същия. В случай че не сте съгласни с настоящите условия, моля не използвайте този Уебсайт.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВОЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” е вписано в Софийска адвокатска колегия,  БУЛСТАТ: 175300906, със седалище и адрес на управление в гр. София, п. к. 1142, район „Средец”, бул. „Патриарх Евтимий” № 31, ет. 1, представлявано от Силвия Цветкова, телефон за контакт: 02 981 40 50, email: office@tzp.bg и е собственик на интернет страницата https://tzp.bg/ („Адвокатска кантора“ / „Цветкова & Партньори“).

(2) Настоящите „Общи условия“ уреждат взаимоотношенията между Адвокатската кантора и Потребителите на Уебсайта.

Чл.2. (1) С използването на Уебсайта, Потребителят декларира, че:

  • има навършени 18 (осемнадесет) години;
  • използва истинското си име и/или истинското име на своята организация, както и че предоставя точна и достоверна информация;
  • няма да публикува на Уебсайта материали, които са противозаконни, оскърбителни, заплашителни, нецензурни, в разрез с добрите нрави и други подобни;

няма да публикува материали, в това число изображения, аудио-визуални произведения

  • и/или документи, нарушаващи Закона за авторското право и сродните му права, приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни на физическите лица вкл. Закона за защита на личните данни, Общ регламент за защита на личните данни, Закона за марките и географските означения, Закона за защита от дискриминация и останалото приложимо законодателство, както и, че няма да нарушава правата на трети лица и че ако подобни претенции възникнат, ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка;

е прочел и е изцяло съгласен с настоящите Условия, приема да ги спазва добросъвестно и носи отговорност при нарушаването или неспазването им.

II. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

 Чл.3. (1) Съдържанието на този Уебсайт (всички изображения, текстове и друга информация), е предоставено от Цветкова & Партньори, като услуга за нашите клиенти и партньори, само с информационна цел. Сайтът не е разработен с цел реклама по смисъла на Закона за адвокатурата и Етичния кодекс на адвоката.

(2) Материалите на този Сайт не са предназначени да представляват правен съвет. Използването на Уебсайта не създава отношение адвокат-клиент между Цветкова & Партньори (или служител) и Потребител на Уебсайта.

(3) Цветкова & Партньори не се ангажира с отговорност относно актуалността, точността и изчерпателността на информацията съдържаща се в Уебсайта.

(4) Използвайки настоящия Уебсайт Потребителят се съгласява, че е запознат, че всеки юридически казус е специфичен и за разрешаването му не е достатъчно използването на информация от Интернет страницата, а е необходима консултация с квалифициран адвокат, който да направи оценка на всички релевантни факти и обстоятелства по съответния казус.

(5) Всички авторски права и права върху интелектуалната собственост, свързани с този Уебсайт, неговите дизайн, лого, текстове и снимки остават законни права на Адвокатската кантора и попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

III. ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ

Чл.4. Всеки Потребител може да се свържете с Адвокатската кантора по телефон, e-mail, чрез социалната мрежа ЛинкедИн и/или  чрез контактната ни форма, находяща се в раздел „Контакти“ на Уебсайта.

Чл.5. (1) Осъществяването на контакт с Цветкова & Партньори, по който и да е от изброените в чл.4 начини, не създава адвокатско – клиентска връзка между Адвокатската кантора и Потребител на Интернет страницата.

(2) С оглед предходната алинея, Потребителят се съгласява да не предава никаква поверителна или чувствителна информация на Адвокатската кантора, при осъществяване на контакт със същата.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.6. Настоящите Условия могат да бъдат променяни или допълвани от страна на Адвокатската кантора. Изменените или новоприети Условия се публикуват на Уебсайта и влизат в сила незабавно, освен ако в тях не е предвидено друго.

Чл.7. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл.8. Нищожността на някоя от клаузите на настоящите Условия не води до нищожност на останалите разпоредби от тях.

Чл.9. Всички спорове, породени от или във връзка с ползването на Уебсайта,  ще бъдат решавани от страните чрез преговори, а при невъзможност да бъде постигнато споразумение – от компетентния български съд.

Чл.10. Настоящите Общи условия влизат в сила през  май 2021г.

 

Настоящите Условия са изготвени в два идентични екземпляра, на български и английски език, като при различие между българския и английския текст за валиден ще се счита българският текст.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.