31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria

aдв. сътр. Нели Попрелкова


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

Важна информация във връзка с промените в законодателството с оглед края на извънредното положение

Срокът на въведеното извънредно положение в страната изтича на 13 май 2020г. Това наложи изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Промени бяха приети на 08 май 2020г., когато Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за здравето. Срокът за предложения между първо и второ четене на законопроекта е 48 часа, които изтичат на 10 май в 18 ч. След като правната комисия обсъди на второ четене промените, във вторник, на 12 май, те ще бъдат гледани в пленарната зала.

На първо място се прави допълнение в името на закона, като той ще носи наименованието “Закон за мерките и действията по време на извънредното положение , обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците”.

Подобна промяна се прави и в неговия първи член, който вече ще гласи, че “Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България и за преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение” .

На следващо място, два месеца след отмяната на извънредното положение няма да се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и да се извършват описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения – чл.5, ал. 2 ЗМДИП.В следващата алинея се прави уточнение, че “По време на извънредното положение не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за последващо връщане на детето по реда на Гражданския процесуален кодекс”, а с промяната на алинея четвърта се възобновяват всички нотариални производства, тъй като се прави уточнение, че въведеното ограничение ще важи само “до отмяна на извънредното положение”.

Предоставената на държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, както и на Съда и Комисията за защита на конкуренцията възможност, съгласно спецификите на всички тези органи, да извършват част от дейността си от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните, се запазва и два месеца след отмяната на извънредното положение (чл. 6а ЗМДИП).

Същият е периодът, за който на наемателите и ползвателите на имоти – държавна или общинска собственост, които са ограничили или преустановили дейността си в резултат на предприетите в страната мерки и които с решения, съответно заповеди са били освободени – било изцяло, било частично от заплащане на вноски за наем или ползване, или размерът на съответните вноски е бил намален. Създава се нова алинея втора, съгласно която тези обстоятелства “се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели”.

Съгласно новия чл. 11 “Със заповед на министъра на отбраната по мотивирано предложение на началника на отбраната срокът на командировката по чл. 71, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България или удълженият срок по чл. 71, ал. 4 от същия закон може да бъде удължен без съгласието на военнослужещия по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна”.

Изискванията за получаване на месечни социални помощи по чл. 2, ал. 4 от Закона за социално подпомагане няма да се прилагат до 30 септември 2020 г. (чл.12, ал.1 ЗМДИП).

Разширен е и кръгът от семейни помощи, спрямо които изискванията за тяхното получаване няма да се прилагат – чл. 7, ал. 1, т. 2-5, чл. 8, ал. 1, т. 4 и чл. 8е, ал. 1, т. 3-6 от Закона за семейни помощи за деца. Срокът за това, обаче, се ограничава – до 30 септември 2020г.

Съгласно промяна в алинея трета “Срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на основание чл. 7 и чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца, който изтича в периода от 1 февруари 2020 г. до 31 май 2020 г., се удължава служебно до 30 юни 2020 г.”.

В останалата част на чл. 12 също се правят и други съществени промени, касаещи други срокове, установени в Закона за семейни помощи на деца, както и промени  във връзка със забрана за закриване или намаляване на социалните услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, с изключение на специализираните институции за деца, а така също и промени, касаещи някои такси.

Някои от разпоредбите на Закона за обществените поръчки няма да се прилагат и два месеца след отмяна на извънредното положение – във връзка със закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки (чл.13, ал. 1, т.1 ЗМДИП), както и за транспортните услуги в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 (чл.13, ал. 2 ЗМДИП). По искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но за не повече от два месеца след отмяната на извънредното положение – нова алинея трета.

Възможността, предоставена на министъра на здравеопазването със заповед да забрани износ на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина от територията на Република България, се запазва и два месеца след отмяна на извънредното положение, като се конкретизира и целта, която следва да се преследва с издаването на такава заповед – осигуряването им за нуждите на пациентите в страната (чл.16,ал.1, ЗМДИП).

До 31 декември 2020г. се удължава възможността на Министерски съвет да издаде акт, с който да се въвеждат временни мерки за защита на производството на храни, произведени на територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от магазини (чл.16а,ал.1, ЗМДИП).

Същият е и срокът, с който се удължава възможността за освобождаване на военновременни запаси, както и за възстановяване на болнично-домакинско имущество или друго имущество, представляващо активи за многократна употреба, предоставени за безвъзмездно временно ползване по време на извънредното положение.

Изброените в чл.20, ал.1 категории ученици ще могат “доколкото и ако е възможно” до края на учебната 2019/2020г. да осъществяват своето обучение и подкрепа за личностно развитие в електронна среда. В същия член е изброено и какво следва да включва този тип обучение и как следва да се осъществява то.

След отмяна на извънредното положение присъствието на деца и ученици на територията на институциите от системата на предучилищното и училищното образование ще се допуска единствено при неотложност на действията, необходими за приключването на учебната 2019/2020 г. и за подготовката на учебна 2020/2021 г. и при невъзможност тези дейности да се осъществят от разстояние в електронна среда и/или се налага реалното присъствие в училище (нова алинея втора). Извън тези случаи, групово присъствие на деца и ученици на такива територии ще може да се допуска след уведомяване на министъра на образованието и науката (ал. 3). При всички случаи на директора на институцията е възложено да създаде организация за стриктно спазване на предписаните мерки от министъра на здравеопазването, като не допуска струпване на деца, ученици или на техни родители. Присъствието на малолетни и непълнолетни ученици ще се допуска единствено след съгласие на техните родители (ал. 4).

Правата на управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, установени с чл.21 ЗМДИП се запазват, освен по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна. На ръководителя на управляващия орган се дава възможност да прекрати процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки и за преодоляване на настъпилите последици (чл.21, ал. 8 ЗМДИП).

Във връзка със задължението на туроператорите да възстановят заплатената сума на лице, чието пътуване е било отменено поради обявеното извънредното положение, когато е предложил ваучер, но той не е бил приет, се удължава срокът за възстановяване на заплатената сума с един месец и така той става “два месеца, считано от датата на отмяна на извънредното положение” (чл.25 ЗМДИП).

Промени се правят и в предходните и заключителните разпоредби на Закона.

На първо място, възможността Националният осигурителен институт да превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет, се ограничава със срок, а именно от 13 март 2020г. до 30 юни 2020г. (§6 ПЗР ЗМДИП).

Агенция “Митници” ще може да предоставя безвъзмездно задържани, иззети, отнети и изоставени стоки, които могат да послужат за защита на живота или здравето на хората, на лечебни заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни и общински учреждения, както и да издаде заповед, с която да предоставя безвъзмездно задържан, иззет, отнет или изоставен етилов алкохол за дезинфекция на лечебни заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни и общински учреждения в срок до два месеца след отмяна на извънредното положение (§30 ПЗР ЗМДИП).

Същият е срокът на действие и на други предоставени от Закона възможности – за който е допустимо денатурирането на етилов алкохол  съхраняван от Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” или във външни съхранители за Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси”, за цели, свързани с производството на дезинфекциращи препарати на основата на етилов алкохол, преди извършването на придобиването от лице по ал. 1, т. 2 и извън територията на данъчен склад, в присъствието на митнически служители, при подадено уведомление до компетентна териториална дирекция преди извършване на денатурирането (§31, ал.2 ПЗР ЗМДИП); за сключване на трудови договори по чл. 114а, ал.1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (§49б, ПЗР ЗМДИП); спирането на срока по чл.36, ал. 4 Кодекса на труда (§49в, ПЗР ЗМДИП).

В предходните и заключителните разпоредби на Закона се създават и два нови члена:

§ 51а.Разпоредбите на чл.7, 8-10, 14, 17-19 и 22 се прилагат по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

Тези разпоредби касаят предоставената на работодателите възможност да възлагат надомна работа или работа от разстояние, както ида предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, а така също и предоставените облекчения за лицата, които оказват или подпомагат оказването на медицинска помощ. Отнася се също до правата на военнослужещите от въоръжените сили във връзка с предприетите мерки и контрола по спазването им. Засяга възможността да бъдат командировани, включително на територията на друга област, за временно изпълнение на дейности по държавен здравен контрол служители на районните здравноосигурителни каси в регионалните здравни инспекции, а така също и държавни здравни инспектори от регионалните здравни инспекции. Прилага се и за дарения на лични предпазни средства, дезинфектанти, спирт и други средства, предназначени за предотвратяване разпространението на заразната болест.

§ 51б Държавните и местните органи в рамкитенасвоятакомпетентностдаватразясненияпоприлаганетоназакона, които обявяват публично.“

Законът влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на:

  • чл. 5, отнасящ се до спирането и възобновяването на всички обявени публични продани и въводи във владение;
  • 3 – изброяващ, направените в Наказателния кодекс промени;
  • 12 – по отношение на правилата за обществени поръчки, открити до един месец след отмяна на извънредното положение, отнасящи се до възложителите, за които не е възникнало задължението за прилагане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки до влизането в сила на този закон;
  • 25 – 31 – касаещи промените, които се извършиха във връзка със заплащане на данъци и подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ, както и промените, свързани с установените  в ДОПК срокове;
  • 41 -съдържащ допълнения в Закона за електронните съобщения;
  • 49 – изброяващ кои данъчни срокове и производства остават непроменени;
  • и § 51 – изразяващ пояснения за лицата по чл. 61 от Закона за здравето, които са отказали или не изпълняват заповедта за задължителна изолация и лечение, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в “Държавен вестник”. Отпада ограничението във времето, което гласеше, че Законът ще се прилага до отмяна на извънредното положение.

Публикуваният проект установява множество изменения и в други нормативни актове, като внимание ще бъде обърнато само на някои от тях.

На първо място, в Закона за чужденците се прави една-единствена промяна на ал. 13 на чл. 24, засягащ чужденците с разрешено продължително пребиваване у нас, чиито срокове за пребиваване изтичат в срок до три месеца от отмяна на обявеното извънредно положение. Тези лица могат да подадат заявление за продължаване на пребиваването в срок до три месеца след отмяната на извънредното положение, като този срок не се смята за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване. Тези лица ще могат да влизат на територията на Република България и без наличие на виза до три месеца след отмяна на извънредното положение.

Съгласно § 6 от Проекта “В Кодекса на труда навсякъде след думите „обявено извънредно положение“ се добавя „или обявена извънредна епидемична обстановка”.Част от разпоредбите са, отнасящите се до възлагането на надомна работа и работа от разстояние; до преустановяване работата на предприятията, станало необходимо поради разпространилата се пандемия и създалата се в страната обстановка; предоставянето на целия платен годишен отпуск на работника/служителя и др.

Следващият, седми параграф постановява, че неплатеният отпуск до 60 работни дни, ползван през 2020г. следва да се зачита за трудов стаж. Алинея втора удължава периода, през който за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатения годишен отпуск, ползван през 2020 г., от 30 на 60 работни дни.

В Кодекса за социално осигуряване се правят промени в чл.3а, ал.2 относно заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии, които се подават по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код, или чрез лицензиран пощенски оператор, като те следва да се считат за подадени в срок, ако се подадат две месеца след отмяна на извънредното положение.

Съгласно параграф двадесет и първи на Законопроекта“За срок до два месеца след отмяната на извънредното положение Агенцията по заетостта превежда компенсация в размер 290,00 лв. за определени категории лица, подлежащи на осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване, съгласно критерии и условия, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител/самоосигуряващо се лице. Средствата са за сметка на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове”.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.