31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria

Адв. Атанася Бораджиева


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА БИСНЕСА /НОВА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ/

Обявеното извънредно положение постави в затруднено положение голяма част от бизнеса в България. Разбираемо, най-търсената финансова подкрепа е тази предлаганата под формата на безвъзмездна помощ.

Към днешна дата, отворена за кандидатстване е Процедурата „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК). Първоначално заявеният бюджет по тази процедура, в размер на 173 млн. лева, се очаква да бъде увеличен с още 20 млн. и предприятията все още имат възможност да кандидатстват и да бъдат одобрени.

За средните предприятия Управляващият орган на ОПИК обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″. Предложения и коментари могат да се изпращат до 29.05.2020г., а след това предстои отварянето на процедурата за кандидатстване. В настоящото изложение ще ви запознаем с условията за кандидатстване, съгласно публикуваната проектна документация, като същата е възможно да претърпи промени преди отварянето на процедурата.

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Цел и механизъм на подкрепата: 

Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Размер на финансовата помощ: 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 156 000 000 лева, като всяко предприятие може да заяви подкрепа в размер от 30 000 до 100 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 1 % от „нетните приходи от продажби“, декларирани в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.

Лица, които могат да възползват от подкрепата:

 • Кандидати, които са търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и представляват средни предприятия – такива със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, и годишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.;
 • регистрирани преди 01.01.2019 г. и осъществяване на стопанска дейност;

Недопустими кандидати са:

 • Предприятия, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 5);
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на някои от икономическите дейности, които съгласно КИД 2008 (Приложение 6) попадат в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”;
 • кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност в сектор рибарство и аквакултури, включително преработка на продукция от риба и водни организми;
 • кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008).

Изисквания за отпускане на финансовата помощ: 

 • Реализирани нетни приходи от продажби за 2019 г. в размер на минимум 3 000 000 лв., но не повече от 50 000 000 лв.
 • Регистриран спад от поне 20% в оборота (нетните приходи от продажби) за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот (нетни приходи от продажби) през 2019 г.
 • Към 31 декември 2019 г. предприятието-кандидат не е в затруднено положение (по смисъла на Общия регламент за групово освобождаване – чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) №651/2014 на Комисията), но кандидатът е изпитал затруднения след тази дата в резултат от епидемията от COVID-19.

 Допустими разходи:

 • извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта
 • отразени в счетоводната документация на бенефициента
 • Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

– Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността с цел произвеждане на продукция или услуги;

– Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

– Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

 • Разходите за възнаграждения са допустими за персонал, нает на трудов договор или по силата на договор за управление и контрол. Допустими са разходи за персонал, чието правоотношение с работодателя е възникнало преди датата на обявяване на извънредното положение – 13.03.2020 г.
 • Размерът на разходите (с включени осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя) по отношение на възнаграждения по договори за управление и контрол не трябва да надвишава размер от 2 000 лева месечно.

* Изплащането на безвъзмездната помощ по настоящата процедура  е предвидено да бъде извършвано по два начина: с авансово плащане и окончателно плащане или само с окончателно плащане.

II. КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок за кандидатстване: 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 30 дни от датата на обявяване на процедурата.

Срок за изпълнение на проектите:

3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Начин на кандидатстване:

Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – облекчена административна процедура. Ще бъде необходимо попълването на формуляр с основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Повечето проверки ще се извършват от УО на ОПИК по служебен път, а кандидатите ще прилагат декларации относно покриването на някои от изискванията.

Допълнителни изисквания и документи за кандидатстване:

 • подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ;
 • ОПР за месеца, за който се декларира спад;
 • подаден годишен отчет за дейността за 2019 към НСИ;
 • валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно (например адвокат) *
 • Декларации посочени в документацията

III. КОМУНИКАЦИЯ И КЛАСИРАНЕ

Нередовности:
При установяване на нередовности в заявлението ще се изпраща уведомление чрез ИСУН 2020, като соркът за отстраняване е не по-дълъг от 3 (три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. За дата на получаване на уведомлението се счита датата и часа на изпращането му в ИСУН 2020!

Класиране:
За финансиране ще бъдат предложени проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата.

Оценката на проектните предложения по настоящата процедура се извършва от комисия, определена с акт на Ръководителя на Управляващия орган.

Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс, не подлежат на оценка от комисията.

*Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“ има готовност да ви съдейства при подготвянето и подаването на проектното предложение.


*Настоящето изложение не представлява правна консултация, а изразява становището на автора по поставените въпроси.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.