31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria

Адв. Атанася Бораджиева


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

„АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19”  – ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК ЗА БЕЗВЪЗМЕДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

1. Основна информация

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма. Срокът за подаване на предложения и коментари по процедурата е до 22.10.2020, след което предстои обявяване на окончателните условия за кандидатстване и изпълнение по процедурата и отварянето й за кандидастване.

Цел и механизъм на подкрепата: 

Предоставяне на безвъзмездно финансиране на микро, малки и средни предприятия за реорганизация и адаптиране на работните места и/или промени в бизнес процесите и моделите в контекста на COVID-19.

Бюджет:

78 233 200 лв. (40 000 000 евро)

Бюджетът ще бъде разделен пропорционално по сектори на икономическа дейност въз основа на статистически данни за броя на МСП във всеки от допустимите сектори.

 

Групи сектори съгласно КИД-2008

 

Разпределение на бюджета по групи сектори

 

 

Микро

предприятия

 

Малки

предприятия

 

Средни

предприятия

 

I

 

 

21

840 000 лв.

3

250 000 лв.

6

420 000 лв.

12

170 000 лв.

II

 

 

15

830 000 лв.

5

550 000 лв.

4

590 000 лв.

5

690 000 лв.

III

 

40

563 200 лв.

16

910 000 лв.

11 390 000 лв. 12 263 200 лв.

I група – ПРОМИШЛЕНОСТ – Сектори B, C, D и Е съгласно КИД-2008

II група – ТЪРГОВИЯ – Сектор G съгласно КИД-2008

III група – УСЛУГИ – Сектори F, H, I, J, L, M, N, P, Q, R и S съгласно КИД-2008

Размер на финансовата помощ: 

Микро предприятия – от 3 000 до 15 000 лева;

Малки предприятия – от 10 000 до 30 000 лева;

Средни предприятия –  от 25 000 до 75 000 лева.

Процент на съфинансиране:

Максималният интензитет на помощта е 70 %, остатъкът от общите допустими разходи се финансира със собствени средства на кандидата или със средства от външни източници, които изключват всякаква публична подкрепа.

Лица, които могат да възползват от подкрепата:

•Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;

•Микро, малко или средно предприятие съгласно ЗМСП и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.;

•С минимум една приключена финансова година (2019 г.) и са извършвали стопанска дейност през нея;

• кандидати, които са реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г. в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

Микро предприятия – над 30 000 лв.

Малки предприятия – над 200 000 лв.

Средни предприятия – над 1 000 000 лв.

•Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

Недопустими кандидати са:

•предприятия с икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към ДЕО;

•предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти;

•Предприятия от сектор рибарство и аквакултури;

•Предприятия от сектор С раздел 10 (кодове 10.1, 10.2.,10.3, 10.4., 10.5., 10.6., 10.81., 10.83, 10.84. и 10.91.) и раздел 11 (кодове 11.02., 11.03. и 11.06.);

•Предприятия от сектор К “Финансови и застрахователни дейности” и от раздел 92 „Организиране на хазартни игри“.

Допустими дейности и разходи:

Дейности, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд, както и за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП в условията на COVID-19.

Допустими разходи: Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с: Осигуряване на колективни средства за защита; Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери; Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

–          Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място;

–          Обособяване на отделни потоци на движение и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения;

–          Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса;

–          Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

Включването на разходи за нови системи за вентилация и климатизация е допустимо единствено в случаите, когато същите притежават функционалност за подобряване качеството на въздуха от гледна точка минимизиране риска от циркулация на вируса. Посочената функционалност следва задължително да фигурира в изискванията към оферентите, зададени в рамките на техническата спецификация или образеца на КСС.

С оглед определяне реалистичността на предвидените разходи за всеки вид дълготраен актив/СМР кандидатите ще следва да набавят оферти/КСС, издадени в периода след обявяване на настоящата процедура. Не се допускат оферти от лица и/или предприятия, които са пряко или косвено свързани както по между си, така и с кандидата по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон и/или които са в конфликт на интереси с него по смисъла на чл. 61 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 2018/1046.

Недопустими дейности и разходи:

•         Дейности, които са започнати и физически извършени или изцяло осъществени преди подаване на проектното предложение;

•         Дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта.

•         разходи за СМР в помещения под наем, за които кандидатът няма договор за наем за периода на устойчивост (минимум три години от окончателното плащане по проекта);

2. Кандидатстване

Начин на кандидатстване:

Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). Предвидена е процедура чрез подбор на проекти, при която се извършва:

– оценяване на всяко проектно предложение, което включва: оценка на административното съответствие и допустимостта; техническа и финансова оценка (коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи за 2018 и 2019; наличие на пряка връзка между пандемията и необходимостта от реализиране на планираните дейности; съпоставимост между средната стойност на оперативната печалба за 2018 г. и 2019 г. и стойността на заявената безвъзмездна финансова помощ по проекта)

– класиране на одобрените проектни предложения в низходящ ред;

– определяне на проектни предложения, за които се предоставя финансиране.

Срок за кандидатстване:

Минималният срок за подаване на проектни предложения е 90 дни от датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти съгласно чл. 11, ал. 3 от ПМС 162.

Продължителност на проектите:

до 6 месеца

*Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“ има готовност да ви съдейства при подготвянето и подаването на проектното предложение.


*Настоящето изложение не представлява правна консултация, а изразява становището на автора по поставените въпроси.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.