26 мар.: ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ С УДЪЛЖЕНА ВАЛИДНОСТ И ПРАВИЛА ЗА ЧУЖДЕНЦИ

С § 10 и § 11 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се въвеждат правила за личните документи на българските и чуждестранни граждани, както и за пребиваването на продължителнопребиваващите чужденци в Република България.
След множество дискусии, със Закон за изменение и допълнение на ЗМДВИ, обн. в ДВ, бр. 34, от дата 9.4.2020 г. (изменението на чл. 6 от ЗМДВИП става факт.

23 мар.: ТРУДОВО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НОВИЯ ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

С оглед обнародването на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП) в ДВ №28/24.03.2020г., се налага актуализиране на информацията във връзка с трудовите взаимоотношения, като се посочат новите положения и се направи разграничение от предходните. В отделен, нов раздел, ще бъдат разгледани измененията и допълненията, които се правят в Кодекса на труда.

22 мар.: ПОНЯТИЕТО НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА В СВЕТЛИНАТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

С оглед динамично развиваща се обстановка, предходният анализ не обхваща в пълнота правните последици при извънредното положение и следва да бъде допълнен с актуална информация за гражданите и бизнеса. В настоящата статия са взети предвид и посочени новите положения, приети с все още необнародвания Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.
След множество дискусии, със Закон за изменение и допълнение на ЗМДВИ, обн. в ДВ, бр. 34, от дата 9.4.2020 г. (изменението на чл. 6 от ЗМДВИП става факт.

20 мар.: Обща статия

С оглед извънредното положение в Р България, както и предприетите ограничителни мерки в различните държави, във връзка с възникналата пандемия от Коронавирус, се пораждат редица затруднения за търговския оборот, както в национален, така и в световен мащаб.