04 ян.: ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО с оглед обнародвания на 08.12.2020г. Закон за изменение и допълнение на Закона за Данък върху добавената стойност и обнародвания на 11.12.2020г. Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Променят се срокът на подаване на годишните данъчни декларации, годишния отчет за дейността и внасяне на годишния данък за 2020г., като същият започва да тече от 1 март до 30 юни. Данъкът върху разходите, облагани с данък следва да се внесе до 30 юни.

04 ян.: МАЩАБНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

С извънреден брой на Държавен вестник (бр.109, от 22.12.2020г.) бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания („ЗАНН“, „закона“), който ще влезе в сила от 23 декември 2021г. С него се въвеждат съществени промени в ЗАНН, както и нови институти.

30 дек.: Въведе се 10 годишна абсолютна давност за задължения на физически лица

Народното събрание прие така чаканата от всички длъжници – физически лица абсолютна погасителна давност. Парламентът гласува и на второ четене чл. 112 от ЗЗД. Разпоредбата бе обнародвана в Държавен вестник, брой 102 от 2020 г., но влиза в сила от 02.06.2021 г.

23 дек.: Въвеждането на електронно правосъдие, като част от реформата на съдебната система у нас

На 5-ти ноември 2020г. Министрество на правосъдието огласи за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с цел ускоряване на реформата в съдебната система и по-конкретно въвеждането на електронното правосъдие. Ускоряването на този процес се наложи с оглед появилия се и разпротраняващ се в целия свят, вкл. у нас Коронавирус, което от своя страна наложи да се вземат мерки за ограничаване на личните контакти между хората и избягване на струпването между тях.

16 дек.: Ред за ползване и отлагане на платен годишен отпуск

Важна информация както за работодателите, така и за всички служители, бе публикувана на официалната електронна страница на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ във връзка с предоставянето и ползването на отпуск.

18 окт.: „АДАПТИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МСП В КОНТЕКСТА НА COVID-19” – ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК ЗА БЕЗВЪЗМЕДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

13 окт.: БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА БИСНЕСА /НОВА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛЕВА/

Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

07 юли: Какви нови промени следва да очакваме да бъдат направени в Гражданския процесуален кодекс?

Министерството на правосъдието предлага проект на Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (ГПК). В заключителните разпоредби се предлагат и промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

25 май: Чуждестранни граждани в Република България – лични документи, пребиваване, влизане и въпроси по разрешения за пребиваване тип „Синя карта“

С оглед отмяната на извънредното положение в Р България, както и постепенното облекчаване на предприетите мерки в различните държави във връзка с възникналата пандемия от Коронавирус, все още са налице редица затруднения за българските и чуждестранни граждани.
В настоящата статия ще бъдат изложени най- важните аспекти, свързани с работата, пребиваването и влизането на чужденци на територията на Република България, както и някои практически проблеми относно разрешенията за пребиваване тип Синя карта.

23 май: БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА БИСНЕСА /НОВА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК ЗА СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ/

Обявеното извънредно положение постави в затруднено положение голяма част от бизнеса в България. Разбираемо, най-търсената финансова подкрепа е тази предлаганата под формата на безвъзмездна помощ.