Несъстоятелност

 • Консултации във връзка с процедурата по несъстоятелност;
 • Изготвяне на правните документи, свързани с процедурата по несъстоятелност;
 • Процесуално представителство и правна помощ при откриване и водене на производства по несъстоятелност, както и при искове, свързани с нея;
 • Представителство на кредитори в Съвета на кредиторите и в съдебните заседания, свързани с несъстоятелността;
 • Изготвяне на оздравителни планове и на споразумения с кредиторите за преструктуриране на дългове;
 • Защита в процедурите по осребряване на имуществото на длъжника и др.;
 • Изготвяне на цялостен правен анализ (due diligence) на дружества, намиращи се в процедура по несъстоятелност или ликвидация;

Ликвидация

 • Подготовка на документи за ликвидация на търговско дружество или кооперация;
 • Свикване и провеждане на общи събрания на съдружниците или акционерите;
 • Избор и назначаване на ликвидатор, консултации във връзка с дейността на ликвидатора;
 • Консултации при всички сделки и действия, свързани с осребряването на наличното имущество;
 • Консултации, свързани с уреждане на отношенията между съдружниците и изготвяне и подаване на необходимите документи за заличаване на търговеца от търговския регистър;
Несъстоятелност и Ликвидация

Несъстоятелност

 

Адвокатско дружества „Цветкова и партньори“ консултира и осъществява процесуално представителство и защита за своите клиенти – дружества в неплатежоспособност или свръхзадълженост и дружества -кредитори, чиито вземания следва да бъдат предявени и удовлетворени в производство по несъстоятелност на дружеството -длъжник.

Екипът ни предоставя комплексни консултации и решения във връзка с проблемите на търговската несъстоятелност. Правните услуги в тази област включват:

 • Консултации във връзка с възможните рискове от неплатежоспособност и свръхзадълженост на търговски дружества или техните търговски партньори;
 • Предложения за подходящи варианти за преодоляване на състоянието на декапитализация или свръхзадълженост на търговски дружества;
 • Консултиране на управители относно техните задължения, свързани с евентуално производство по несъстоятелност;
 • Консултации във връзка с процедурата по несъстоятелност;
 • Изготвяне на правните документи, свързани със започването и правилното провеждане на процедурата по несъстоятелност;
 • Процесуално представителство и правна помощ при откриване и водене на производства по несъстоятелност;
 • Процесуално представителство и правна помощ при искове, свързани с несъстоятелността;
 • Представителство на кредитори в Съвета на кредиторите и в съдебните заседания, свързани с несъстоятелността;
 • Изготвяне на оздравителни планове и на споразумения с кредиторите за преструктуриране на дългове;
 • Защита в процедурите по осребряване на имуществото на длъжника и др.;
 • Защита на чуждестранни кредитори в производство по несъстоятелност на местни търговци;
 • Изготвяне на цялостен правен анализ (due diligence) на дружества, намиращи се в процедура по несъстоятелност;
Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.