• Правен анализ на недвижим имот;
 • Изготвяне на предварителен договор/окончателен договор за покупко-продажба във формата на нотариален акт;
 • Пълна правна консултация в хода на сделки с недвижими имоти;
 • Изготвяне на строителни договори, договори за наем, за управление и др.;
 • Съдействие при набавяне на необходимата документация за бъдеща сделка;
 • Правна помощ и съдействие в хода на административни процедури /промяна в кадастрална карта и регистри, промяна предназначение на земеделски земи, процедури п изменение на ПУП и др./;
 • Процесуално представителство и защита при съдебни спорове;
Вещно право и Строителство

Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори” притежава богат опит и експертиза в областта на вещното право, недвижимите имоти и строителството. Дейността на дружеството върви ръка за ръка с динамичния пазар на недвижими имоти в България. През годините сме консултирали едни от най–големите чуждестранни и български компании в строителния и „real estate” сектор, а също и редица физически лица в частния сектор. Ето и част от услугите, които бихме могли да Ви предоставим в посочената сфера:

 • Консултации и съдействие при избор на подходящ имот съобразно предварително зададени критерии.
 • Консултации при придобиването и отчуждаването на недвижими имоти.
 • Правна помощ при избора на начин за финансиране на сделки с недвижими имоти и подготовката на всички необходими документи за искане и ползване на кредити за закупуването на имоти от банкови и небанкови институции.
 • Подробен правен анализ (due diligence) на конкретния имот.
 • Участие в преговори и изготвяне на предварителни и окончателни договори под формата на нотариални актове и всички други документи, свързани с придобиването и отчуждаването на недвижими имоти.
 • Изготвяне на нотариални актове за продажба-покупка на недвижим имот, учредяване на договорни ипотеки, замяна и дарение на недвижими имоти, учредяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти (право на строеж, право на ползване и др.);
 • Изготвяне на документи за делба на недвижими имоти;
 • Изготвяне на строителни договори/договори за проектантски услуги/ и други договори между купувача и трета страна във връзка с изграждането на сгради;
 • Изготвяне и подаване на заявления, подаване на декларации и други документи във връзка с получаване на съответните документи и удостоверения от компетентните държавни и общински органи и институции за целите на строителството на сгради;
 • Оказване на правна помощ при управлението на собствеността – наемни и комисионни договори, договори за строителство и др.;
 • Консултации по законовата уредба и правните аспекти на строителството: законови изисквания при териториално планиране, инвестиционно проектиране и етапи на строително планиране, отношения в строителния процес, изготвяне на договори между инвеститори, консултанти, инженери и други изпълнители;
 • Консултации по екологични въпроси, изграждане на съоръжения с висок риск и други специфични предписания на закона, засягащи проекти за недвижими имоти;
 • Правна помощ на клиенти в административно производство при промяна предназначението на земята;
 • Правна помощ за отстраняване на непълноти или грешки в кадастралната карта;
 • Задълбочени проучвания на правото на собственост и ограничени вещни права върху недвижимите имоти; градоустройствения и кадастрален статут на същите; законността на изградените в имотите сгради и съоръжения;
 • Извършване на проверки за вписани в имотния регистър тежести, възбрани, ипотеки, искови молби;
 • Проверка за права на държавата или общината върху придобивания имот;
 • Консултации и проучване на възможността за придобиване на имоти по давност.
 • Консултации по проблеми, свързани с прилагане или изменение на подробни устройствени планове и/или кадастрални карти за недвижими имоти; провеждането на процедури по промяна предназначението на недвижимите имоти; защита срещу административни актове за изменение на действащи градоустройствени планове, кадастрални карти и специализирани карти, както и провежда процедури по ЗУТ- включително снабдяване с разрешителни за строеж и друга документация.
 • Учредяване на дружества със специална инвестиционна цел;
 • Процесуално представителство и защита при съдебни спорове, включително спорове по договори за наем, предварителни договори за продажба, договори за учредяване на право на строеж, нотариални актове, съдебна делба, искове за установяване на собственост и др.;

 

 

Notable clients: KALISTRATOV GROUP, TRACE GROUP HOLDING, R.S. ENGINEERING OOD, AVESTA TRADE AD, IDEA BUILDINGS, CREER-BULGARIA AD – France, GIMEXPORT AD, SICONCO BUILDING AD, RE/MAX Bulgaria, Galardo Real Estate.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.