31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria

Адв. Атанася Бораджиева


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

ПРАВАТА НА ТУРИСИТЕ И ТУРОПЕРАТОРИТЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

I. Информация за потребители на туристически услуги:

1. Проблеми за потребителите, сключили договор с туроператор за предоставяне на туристически услуги

1.1. Относно възможността да се упражни правото на прекратяване на договора, поради възникналите непреодолими и извънредни обстоятелства, във връзка с разпространение на COVID-19 (коронавирус), трябва да се има предвид следното:

Съветите на Комисия за защита на потребителите и на Министерството на туризма са да не се прибързва с анулирането на сключени договори с туроператори. При невъзможност да се осъществи пътуване на първоначално избраната дата, се препоръчва на туроператорите да предложат на клиентите пренасрочване на екскурзиите или възстановяване на заплатената сума под формата на ваучер за бъдещи услуги. Тези варианти на действие са подходящи, като в еднаква степен защитават интереса и на потребителите и на Туроператора. Това е така, тъй като, от една страна извънредните мерки са временни, а от друга – изборът на алтернатива на възстановяване на сумата е добър компромис, който ще спомогне за намаляване риска от изпадане в неплатежоспособност на туристическите агенции. Също така до анулации е добре да се прибягва непосредствено преди датата на планираното пътуване, поради динамичното развитие на обстановката.

Извън горното, съгласно Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги и чл. 89, ал.5 и 6 от Закона за туризма, се предоставя право на потребителя да прекрати договора за туристически пакет, преди започването на изпълнението му, без да заплаща никаква такса за прекратяване, в случай на непреодолими и извънредни обстоятелства, настъпили или случващи се в мястото на дестинацията или в непосредствена близост до него, които засягат значително изпълнението на туристическия пакет или превоза на пътници до дестинацията. Това може да включва, значителни рискове за човешкото здраве, като огнище на сериозна болест на мястото на пътуването и др., които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията.

При прекратяване на договора за туристически пакет, пътуващият има право на пълно възстановяване на всички направени плащания за туристическия пакет, но няма право на допълнително обезщетение. Съгласно т. 68д, §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма “Непреодолими и извънредни обстоятелства” са обстоятелства, които са извън контрола на страната, която се позовава на тях, и последиците от които не биха могли да се избегнат, дори ако са били предприети всички разумни мерки за тяхното предотвратяване.

В този смисъл, епидемията от коронавирус в световен мащаб представлява непреодолимо и извънредно обстоятелство, по отношение на договори сключени преди обявяването й. За начална дата на събитието, можем да приемем официалното й обявяване в Китай на 20.01.2020, въпреки това в зависимост от дестинацията, до която пътувате, началната дата може да варира, с оглед датата на обявяване на епидемия там, респективно датата на въвеждане на ограничителни мерки, възпрепятстващи пътуването.

Всяка държава е предприела различни мерки за ограничение на разпространението на Короновируса. Има държави, които спират всички международни полети от и до страната и други, които спират полети от конкретни дестинации. Има държави, които, макар да не са забранили влизането в границите им, са наложили извънредни мерки, които не позволяват предоставяне на туристически услуги. Все още има страни, в които не са предприети, каквито и да било мерки. Към настоящия момент, в България е в действие заповед на Министъра на туризма от 17.03.2020г., с която се преустановяват дейности в областта на туризма до 13.04.2020г. С допълнителна заповед от 10.04.2020г. действието й бе продължено до 13.05.2020г. Със заповедта се преустановяват всички туристически посещения в рамките на вътрешния туризъм, всички организирани изходящи туристически пътувания и свързани туристически услуги на български граждани извън страната, както и организираните посещения, предтавляващи допълнителни туристически услуги.

1.2. Необходими действия, които да бъдат предприети за прекратяване на договора

Пътуващите следва да се обърнат към туроператора, като заявят своето желание да прекратят сключения договор. От своя страна, туроператорът ще ги уведоми за действията, които ще предприеме, и вариантите за реакция, с които той разполага в случая. Българските туроператори, (в съответствие с разпоредбите на Закона за туризма, които са в синхрон с общото прилагане на Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент относно пакетни туристически пътувания и свързани туристически услуги в целия Европейски съюз), следва да предложат адекватни действия, които биха били разумни и за двете страни, за да се удовлетворят очакванията на пътуващите и ситуацията да бъде разрешена още в процеса на преговори. Към настоящия момент вариантите, които се предлагат от повечето туроператори са възстановяване на сумата, изпълняване на услугата в друг период или възстановяване на сумата под формата на ваучер за последващи услуги, предоставяни от туроператора.

В допълнение с промени, приети в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, изрично се предвижда възможност за предоставяне на ваучери за услуги от страна на туроператорите.

В случай, че все пак изберете да прекратите договора, съгласно посочените промени, срокът за възстановяване на сумите от страна на туроператора е 12 месеца след отмяна на извънредното положение, а не предвиденият в Закона за туризма 14 дневен срок.

1.3. Информация за конкретни дестинации и предстоящи пътувания

След отпадане действието на Заповедта на Министъра на туризма от 17.03.2020г., може да се информирате за наличие на потенциални рискове за сигурността в дадена географска точка на сайта на Министерството на външните работи. https://www.mfa.bg/bg/customnews/main/24736

В така създалата се обстановка, всеки потребител има правото да вземе решение за предстоящите от него пътувания след 13.04.2020г., като има предвид, че ако не бъде постигнато споразумение с туроператора, разрешаването на евентуален спор може да бъде отнесено към съда като компетентен орган да постанови исканото решение.

2. Възможни проблеми за потребители, организирали сами пътуването си

2.1. Всяка авиокомпания публикува на сайта си възможните действия, които могат да предприемат клиентите й по повод отменени полети, от страна на компанията или отмяна на пътуването от страна на клиента, поради настъпилата пандемия. Възможностите са различни, според конкретната хипотеза – предоставяне на ваучер на стойност равна на цената на заплатената резервация, пренасрочване на полет или възстановяване на сумата.

2.2. Платформите за резервации “Air bnb” и “Booking” също публикуват на сайтовете си възможности за анулиране на резервации, на основание настъпилата пандемия.

2.3. На общо основание резервации в хотел, могат да бъдат анулирани, поради непредвидимите обстоятелства, невъзможност за предоставяне на туристическите услуги от страна на хотелиера или поради обективна невъзможност за изпълнение, като насрещната страна следва да Ви възстанови заплатената сума.

II. Информация за туроператори

1. Обща информация

Въпреки че основната грижа е здравето на гражданите, Европейската комисия активно следи и икономическите последици от коронавируса за държавите от ЕС и извън него. В този смисъл се подготвя предприемане на мерки за подпомагане на икономиката и в частност на туристическия бранш, както на европейско, така и на национално ниво.

На страницата на Министерство на туризма, може да откриете препоръки, във връзка с разпространението на вируса.

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/novini/preporuki-na-ministerstvoto-na-turizma-vuv-vruzka-s-razprostranenieto-na

Със заповед на Министъра на туризма от 17.03.2020г. временно се преустановяват организираните пътувания на български граждани в чужбина, организираните пътувания на чуждестранни граждани у нас, както и всички организирани туристически посещения в рамките на вътрешния туризъм. Временно се преустановяват също организираните посещения, представляващи допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма. Срокът за преустановяване на организираните пътувания е до 13 април 2020 г. включително. С допълнителна заповед от 10.04.2020г. действието й бе продължено до 13.05.2020г.

На основание чл. 306, ал. 2 от Търговския закон „Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора“. В този смисъл, епидемията от коронавирус в световен мащаб представлява непреодолима сила, по отношение на договори сключени преди обявяването й. За начална дата на събитието, можем да приемем официалното й обявяване в Китай на 20.01.2020, въпреки това в зависимост от дестинацията, началната дата може да варира с оглед датата на обявяване на епидемия там, респективно датата на въвеждане на ограничителни мерки.

2. Възможни решения:

2.1. За много от Вас ще възникне задължение за възстановяване на суми по заявени туристически услуги, които се налага да бъдат анулирани. В тази връзка е добре да се предвидят няколко възможности за Вашите клиенти – отлагане изпълнение на услугата, задържане на заплатената сума за използване на услуги в бъдещ период (издаване на ваучер за услуги на определена стойност), разсрочено или отсрочено възстановяване на сумите. Ако все пак, клиентът избере да прекрати договора, следва да му възстановите сумата в срок до дванадесет месеца от отмяната на извънредното положение, а не в законоустановения по принцип срок от 14 дни. При прекратяване на договори за туристически услуги, разполагате с по-дълъг срок за възстановяване на платените суми.

Важно е да знаете, че в хипотеза на сключен договор при вече обявено извънредно положение, клиентът не може да иска прекратяване на договора, позовавайки се на непредвидимите обстоятелства ако същите са били налице към момента на сключване на договора.

2.2. За тези от Вас, които имат сключени договори с други търговци за туристически услуги, е важно да знаете, следното:

Търговският закон урежда хипотезите на непреодолима сила и стопанска непоносимост в чл. 306 и чл. 307, като в зависимост от характера на сключения договор, варират и правата на страните.

В случай, че Вие дължите изпълнение по договор, може да се позовете на форсмажор/непреодолима сила, по повод епидемията от коронавирус като няма да носите отговорност за неизпълнението ако то се дължи на свързани с епидемията обстоятелства. В допълнение, следва да уведомите незабавно насрещната страна за настъпилата непреодолима сила и невъзможността Ви да изпълните задължението си по договора. В този случай  не дължите предвидените неустойки, лихви, обезщетение за пропуснати ползи и претърпени вреди, поради наличието на форсмажорно обстоятелство. Дължите обаче основното изпълнение по договора ако е възможно или връщане на полученото по него.

Ако обаче сте изпаднали в забава, преди настъпването на форсмажор, нямате възможност да се позовете на последния. В допълнение, липсата на валидно уведомление до насрещната страна по договора би довело до пълна отговорност за настъпилите вреди от неизпълнението.

Съгласно разпоредбата на чл. 306 ал. 4 от ТЗ – докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира, което означава, че всички срокове по договора между страните не текат, до приключване на обстоятелствата, основаващи непреодолима сила.

Чл. 306 ал. 5 от ТЗ предвижда, че ако непреодолимата сила трае толкова, че кредиторът вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и длъжникът. Договорът се разваля, въз основа на уведомление до другата страна, извършено в правната форма, в която е сключен самият договор.

На основание чл. 307 от ТЗ, съдът може по искане на една от страните да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността. Тази разпоредба визира настъпване на стопанска непоносимост, в случая при условията на развиващата се пандемия.

Възможно е взаимоотношенията между страните да се преуредят, въз основа на отстъпки и от двете страни, чрез допълнително споразумение.

2.3. С приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., се предвиди възможност да бъде предоставена държавна помощ на някои категории работодатели, изпълняващи определен вид икономическа дейност. Сред посочените икономически дейности са туристическо и друго краткосрочно настаняване, туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации, хотели и др.

2.4 Забелязва и една тенденция на едностранно прекратяване на договори по застраховка „Огвороност на туроператора“. Последната е задължителна за лицата, желаещи да упражняват туроператорска и туристическа агентска дейност съгласно чл. 61 и сл. от Закона за туризма и Наредбата за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорността на туроператора. От своя страна застрахователните дружества имат правото, но не и задължението, да сключват, променят и прекратяват подобни застрахователни договори, съгласно принципа за свобода на договарянето.

С оглед възникналия проблем е проведена извънредна среща на 3 април, 2020 г. инициирана от Министъра на туризма, на която са участвали председателя и членове на УС на Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ). Основната тема на срещата са били начините на действие, които да обезпечат задължителните по закон застраховки за туроператорите в условията на извънредното положение и повишения застрахователен риск. Към настоящия момент, застрахователни дружества предприемат мерки за ограничаване на вече поети задължения, като след извършен анализ и оценка на риска уведомят своите контрахенти-туроператори, че прекратяват едностранно техните застрахователни полици. По думи на председателя на АБЗ, Константин Велев, това са индивидуални решения на отделни компании и в никакъв случай не може да се говори за тенденциозност или обвързаност на останалите застрахователи на пазара с подобни действия.

Макар и съгласни с изказването на председателя на АБЗ сме притеснени от подобна тенденция и примерът, който се дава от изпълнителния директор на „ЗАД Армеец“ АД, г-н Велев. В подобна ситуация са възможни най-общо две хипотези, като първата е обвързана с нормални пазарни процеси на прехвърляне на клиенти от едно дружество към друго, конкурентно такова, което се възползва от създалите се условия. Тук индивидуалните решения на един застраховател ще доведе до раздвижване и преструктуриране на пазара.

Втората хипотеза е обвързана с групирането на общо браншово мислене и сходство в предприеманите мерки, тоест до формалната възможност за сключване на застрахователни договори, но до фактическата невъзможност такива да бъдат сключени, поради нежелание на група или всички застрахователи. Особеното тук е, че законодателни мерки е възможно и вероятно да бъдат предприети в насока на установяване на задължение за сключване на подобни договори и за двете страни, но само по себе си подобно ограничаване на свободата на договаряне не би имало реален резултат. Застрахователите биха анализирали и оценили риска при сключване на подобни договори и биха завишили застрахователните премии, с което би се постигнал отново ефект на ограничаване на възможностите на лицата, извършващи туроператорска дейност.

Съветът ни към туроператорите е да се запознаят внимателно със самия застрахователен договор и приложенията към него, включително общите условия на дружеството застраховател, с който е сключен договора. По този начин ще се внесе яснота относно правата и периода за едностранно прекратяване и ще бъдат информирани за евентуални предстоящи събития и съответно възстановяване на премии. В случай на съмнения относно коректността на прекратяването следва да се обърнете към адвокат, който да провери дали действията на застрахователя са законосъобразни и дали са спазени правата на застрахования.

На следващо място, наблюдаването на застрахователния пазар има важно значение при неблагоприятно развитие на отношенията, с оглед бързото сключване на нов договор със застраховател, който към настоящия момент предлага такава услуга. Както казахме по-горе, лицата, извършващи туроператорска дейност, са задължени да сключват застраховка „Отговорност на туроператора“ и следва да уведомят Министерството на турзима и други държавни институции за състоянието на застрахователното си покритие и правоотношение, като включително приложагат договора за установяване на факта и периода на застраховката.

Периодът на икономическа нестабилност и наложеното в страната извънредно положение оказва влияние и на двата бранша, туристическия и застрахователния. Считаме, че провеждането на подобни работни срещи в комбинация със законодателни промени е най-добрият начин за предприемането на разумни действия, обезпечаващи задължителните по закон застраховки за туроператорите в условия на извънредно положение заради пандемията с COVID-19 и във връзка със случаи на прекратяване на полицата от застраховател.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.