31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria

aдв. сътр. Мартин Димитров


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

На 22.02.2021г. ще бъде активирана процедураза подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019г., за справяне с последиците от пандемията.

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати (юридически лица или еднолични търговци), които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и са извършвали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г. и имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност,  отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия (това са предприятия, които имат средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв – чл. 3, ал.2 от Закон за малките и средни предприятия). Кандидатите следва да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месецапредхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019. Друго условие е към 31 декември 2019 г. да не са обект на процедура по колективна несъстоятелност  съгласно националното право и да не са получавали помощ за оздравяване или помощ за преструктуриране или към момента на предоставяне на помощта вече да не са обект на процедура по колективна несъстоятелност съгласно националното право и да не са получили помощ за оздравяване    или помощ за преструктуриране.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лв., като максималният размер за един кандидат е 50 000 лв.

Процедурата ще бъде активирана в ИСУН 2020 (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България) и проектните предложения ще могат да се подават от 11:00 часа на 22 февруари 2021г., а крайният срок ще бъде 16:30 часа на 15.03.2021г.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване до 10 дни преди крайният срок за подаване на проектните предложения – отново чрез платформата ИСУН, като не е предвидено да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона.

В процедурата са предвидени съответно и критерии за недопустимост на кандидатите, като те не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, ако например са в производство по несъстоятелност или са обявени в несъстоятелност, в процедура по ликвидация или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; са преустановили дейността си или имат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 (за данъци, акцизи, мита, задължителни осигурителни вноски и други вноски за бюджета) и т. 7 (по влезли в сила наказателни постановления) от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2020 г., установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, които не са отсрочени, разсрочени или обезпечени и др.

Подаването на проектното предложение ще се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСУН 2020 единствено с използването на валиден квалифициран електронен подпис (КЕП),  чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи по процедурата ще бъде публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg., като част от тези документи ще бъдат: Оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020/2021 г. (предхождащи месеца на кандидатстване) и съответстващите им за 2019/2020 г., от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС – подписани на хартиен носител от съставител и утвърдени от лице, което е официален представляващ на кандидата и е вписан като такъв в ТР и Регистъра на ЮЛНЦ, сканирани и прикачени в ИСУН 2020 – приложимо само за предприятия, които осъществяват икономическа дейност/и (основна или допълнителна), която е освободена от регистрация по ЗДДС(по отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП за избраните три месеца преди месеца на кандидатстване от 2020/2021 г. и съответстващите им за 2019/2020 г.-кандидатите нямат ангажимент да представят посочените Справки-декларации за ДДС като информацията от тях ще бъде набавяна по служебен път от НАП); Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение – попълнена по образец; В случай че при проверката на проектното предложение бъде установена липса на документиили друга нередовност, оценителна комисия ще изпраща до кандидатите уведомление за установените нередовности посредством ИСУН 2020.Кандидатите следва да представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок не по-кратък от 3 (три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. Уведомленията за установени нередовности ще се изпращат през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата като кандидатът ще бъде известяван за посоченото електронно чрез електронния адрес, асоцииран към неговия профил.За дата на получаване на уведомлението се счита датата на изпращането му в ИСУН 2020. Подавайки електронно проектно предложение, кандидатът се съгласява комуникацията по време на оценката да става единствено посредством ИСУН 2020 в профила, от който е подадено предложението. Съобщенията, получени на електронната поща, посочена от кандидата, не са част от кореспонденцията по повод на и във връзка с процеса по оценка.

ВАЖНО: В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение. В случай че един и същи кандидат е подал повече от едно проектно предложение, Оценителната комисия разглежда само последното постъпило проектно предложение, а предходните се считат за оттеглени.

Ако имате нужда от правна консултация и при всякакви допълнителни въпроси във връзка с кандидатстването по програмата, можете да се свържете с нас на следните имейл адреси: e.dobreva@tzp.bg и m.dimitrov@tzp.bg;

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.