31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria

aдв. сътр. Мартин Димитров


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

ПАЗАРЪТ BEAM – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ И ИНВЕСТИТОРИТЕ

На 21 януари 2021г. българската технологична компания Biodit ще стане първата компания, която ще излезе на Beam пазара на Българската Фондова Борса в опит да увеличи капитала си чрез издаване на нови акции, които ще бъдат предложени за записване на потенциални инвеститори. На аукциона ще бъдат предложени до 1 млн. акции на компанията – обикновени, поименни, безналични акции.

  1. Какво е BEAM?

Пазарът за растеж на малки и средни предприятия (МСП) Beam (Bulgarian Enterprise Accelerator Market)  е специален пазар, организиран от Българска Фондова Борса (БФБ), който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България (според закона това са предприятия, които имат средносписъчен брой на персонала, по-малък от 250 души, игодишен оборот, който не превишава 97 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 84 000 000 лв.)

Основната цел на Пазар beam е да осигури на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия, в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании. Пазар beam се явява и междинно звено по пътя на една компания към същинското листване на Основния пазар на БФБ.

Пазарът BEAM не е регулиран пазар по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти и по този начин осигурява на компаниите редица облекчения, в сравнение с тежките административни изисквания, задължителни за дружествата, допуснати до търговия на регулирания пазар на БФБ. Така например, за набирането на капитал до 3 млн. евро на пазара за МСП Beam не е необходим одобрен проспект за първично публично предлагане от Комисията за финансов надзор; Такова набиране на капитал може да бъде извършвано на всеки период от 12 месеца; Дружество, допуснато до търговия на пазара, има задължения да публикува само годишни и шестмесечни финансови отчети, както и годишна справка за финансовото състояние; Управителните органи на дружествата на пазар beam могат да извършват разпоредителни сделки с дълготрайни активи над определена стойност и сделки, при които възникват вземания или задължения над определена стойност, без предварително одобрение от общото събрание на акционерите. Също така, съгласно изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, към разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения, свързани с доходи от лихви от облигации и други дългови ценни книжа и с доходи от разпореждане с финансови инструменти, които са търгувани на регулиран пазар, се добавя и Пазар beam за период от 01.01.2021 до 31.12.2025 г. Предвид изложеното, за периода на облекчение, реализираната на Пазар beam капиталова печалба от разпореждане с акции няма да подлежи на облагане с данък (по отношение на физически лица) и предвижда намаляване на данъчния финансов резултат на юридическите лица с печалбата от разпореждане с финансови инструменти, реализирана на този пазар.

  1. Как е регулиран пазарът?

Пазарът Beam е регулиран от една страна, със специални правила на БФБ за пазара за растеж на МСП Beam, а от друга, към него са пряко приложими регулациите на европейското законодателство в сферата на капиталовите пазари, като Делегиран Регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 206 година за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива; Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския регламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба; Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници; Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския регламент и на Съвета от 15 май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти.

  1. Изисквания към дружествата – емитенти

3.1. На първо място, дружествата на пазара следва да са учредени като акционерни дружества по реда на съответното законодателство без ограничение в срока на съществуване. В устава на дружеството трябва да са предвидени определени текстове във връзка с допускането до търговия на пазар Beam (например изричен текст, че дружеството е допуснато до търговия на пазар Beam, във връзка с което са предвидени специфични условия с цел зашита на инвеститорите; изрично правомощие на Общото събрание да вземе решение за прекратяване на регистрацията на пазар Beam); да имат изготвен документ за допускане до търговия по образец на български или английски език (в случай, че представените данни и документи са непълни или неточни, специален Комитет по управление на пазар Beam има право да изисква допълнителна информация и документи); да има изготвен одитиран финансов отчет за предходната финансова година; да има сключен договор със съветник за срок от поне 2 години.

На пазар beam могат да бъдат търгувани само финансови инструменти, издавани от АД. Такива финансови инструменти могат да бъдат емисии акции, депозитарни разписки, облигации, варанти и права.

3.2. Дружествата следва да имат сключен договор за срок от поне 2 години с т.нар. „съветници“ – това могат да бъдат инвестиционни посредници, консултантски дружества, вкл. адвокатски дружества, счетоводни или одиторски кантори.Те участват активно в подготовката на необходимите документи за допускане до пазар BEAM, така че компаниите да са в съответствие с правилата за дейността на пазара и с приложимото законодателство. Тяхната роля е да подпомагат работата на дружествата-емитенти в процеса по допускане до търговия и в последващата им дейност.

3.3. Съществуват някои изисквания по отношение на емисиите – така например те следва да са в безналична форма или да са обездвижени по съответния ред и да са регистрирани в депозитарна институция (за България това е Централен депозитар АД); за прехвърлянето им да не са предвидени ограничения или условия; Емисионната стойност да е изплатена изцяло; Да не са допуснати до търговия на регулирания пазар, организиран от Борсата; За емисията да има изготвен документ за допускане с обхват и съдържание съгласно Правилата за допускане на финансови инструменти на пазар Beam (в подготовката на този документ ключова роля играят споменатите по-горе „съветници“).

3.4. Разкриване на информация – Емитентите, чиито емисии са допуснати до търговия на пазар Beam, са длъжни да оповестяват публично определен вид информация, например информация относно настъпили промени в правата по финансовите инструменти; относно промени в устава и управителните и контролните си органи; покана и материали за предстоящи общи събрания на акционерите и/или облигационерите; протоколи от проведени общи събрания на акционерите и/или облигационерите и др. Информацията следва да се представи в срок от 3 дни от възникването, освен ако не е предвиден друг срок.

  1. Кой може да инвестира на пазара?

Почти няма ограничения. Компаниите на пазар Beam имат достъп до широк кръг от индивидуални и институционални инвеститори, като единственото ограничение е за пенсионните дружества, поради съществуващите законови ограничения. Пенсионните фондове могат да бъдат акционери, в случай че компанията бъде допусната до търговия на Основния пазар на БФБ.

Желаещите да търгуват следва да се обърнат към лицензиран инвестиционен посредник, който в качеството си на член на пазара ще подаде съответната поръчка от тяхно име.

  1. Какви са приложимите такси?

За допускане до търговия на емисия на пазар Beam се дължи еднократна такса в размер на 600 лв. с ДДС., а за поддържане на регистрацията – годишна такса в размер на 1200 лв. с ДДС.

За всяка изпълнена поръчка на акции, депозитарни разписки, варанти и права на пазар Beam се дължи такса в размер на 0.065 на сто от стойността на поръчката, но не по-малко от 1 лев.

  1. Надзор и санкции

Българската Фондова Борса извършва регулярни и извънредни проверки на участниците на пазар Beam във връзка с нарежданията и сделките, въвеждани и сключвани от тях на пазар Beam и задълженията им по тези правила, както и чрез постоянно наблюдение на търговията по време на търговските сесии. По време и след приключването на всяка търговска сесия, Борсата осъществява контрол върху сключените сделки с цел установяване на нарушения на законовите изисквания и на Правилата, както и на пазарни злоупотреби с финансови инструменти. При извършване на проверките се събират доказателства и се изискват копия от документи, сведения и писмени обяснения, свързани с предмета на проверката, които участниците на пазара и техните служители са длъжни да предоставят незабавно.

Съветът на директорите на БФБ има право да налага санкции за нарушаване разпоредбите на Правилата, както и при неизпълнение на нарежданията и решенията на Съвета; извършване на заблуждаващо или невярно изявление; установена по предвидения в закона ред измама, извършена от служители, прокуристи или членове на управителен или контролен орган на участник на пазар Beam, която е свързана с финансови инструменти, приети за търговия на пазар Beam; извършване на действия, несъвместими с принципите на добросъвестността, справедливостта, равнопоставеността и лоялната конкуренция при търговия с финансови инструменти или по друг начин във вреда на Борсата, участниците на пазар Beam или на емитентите с допуснати до пазар Beam емисии; действия, с които се ограничават правата на Борсата или се препятства изпълнението на задълженията й.

Предвидените санкции са предупреждение, задължаване да се предприемат конкретни мерки, необходими за отстраняване на допуснатите нарушения; временно или окончателно отстраняване на участник/посредник на пазар Beam от търговия; парична глоба (която не може да надхвърля 50 000 лв.); временно или окончателно прекратяване на достъпа на клиент на участник на пазар Beam със спонсориран достъп.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.