31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria
Simona Belcheva

адв. Симона Белчева


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

Някои моменти и особености, свързани с разрешението за пребиваване тип „Синя карта на Европейския Съюз“

Процедурата за издаване на “Синя карта на ЕС” е съобразена с Директива 2009/50/ЕО относно висококвалифицираната заетост на граждани на трети държави. Разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз” /СК на ЕС/ се издава на основание чл. 33к, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ на граждани на трети страни, наети за упражняване на висококвалифицирана заетост по трудово правоотношение, които са допуснати до пазара на труда по силата на решение, издадено от Агенция по заетостта.

Основните моменти, условията, сроковете и документите, които са необходими за цялата процедура се съдържат в множество нормативни и поднормативни актове като Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност и правилника за прилагането му, Закон за чужденците в Република България и правилника за прилагането му, Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим и т.н.

В настоящия и следващите анализи ще бъдат разгледани само някои специфични хипотези, които се отнасят до процедурата за получаване на „Синя карта на ЕС“, като част първа ще разясни основните моменти при смяна на работодател на притежател на „Синя карта на ЕС“. В последваща част втора ще бъдат разгледани някои въпроси относно релокиране на чужденец от друга държава – членка, в която чужденецът е получил „Синя карта на ЕС“, а част трета ще покрие темата за наемане на чужденец, който вече е на територията на Република България.

          Част първа: Смяна на работодател

На първо място, следва да бъде подчертано, че за първоначалния работодател, който е провел процедурата по издаване на решение от Агенция по заетостта, е налице задължение да уведоми писмено Агенцията по заетостта в случай на предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца. Работодателят следва да извърши това в 3-дневен срок, считано от датата на прекратяване на заетостта.

От друга страна, при прекратяване на трудовото правоотношение чужденецът следва се регистрира в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни и може да ползва посреднически услуги за заетост съгласно Закона за насърчаване на заетостта. Въпреки оставането без работа, притежателят на „Синя карта на ЕС” има право в рамките на три месеца да търси и да започне нова работа. Посоченото право, обаче, може да бъде ползвано еднократно от чужденеца в рамките на срока на валидност на Синята карта на Европейския съюз.

Чуждестранните служители следва да са наясно с обстоятелството, че през първите две години на висококвалифицирана заетост те могат да упражняват дейности, отговарящи на условията, при които е издадена тяхната „Синята карта на ЕС” само на територията на Република България.

След намиране на подходяща позиция и съгласуване с нов работодател, процедура по смяна на работодателя се осъществява само след получаване на писмено разрешение от АЗ. Предоставянето на разрешение за смяна на работодателя се извършва при условията на чл. 15 от ППЗТМТМ, което означава, че се провежда нова процедура по получаване на разрешение от Агенция по заетостта, инициирана от новия работодател.

Отчитайки обстоятелството, че максималният срок по чл. 33к от ЗЧРБ е 4 /четири/ години, при евентуална смяна на работодател, новото решение за допускане, респективно разрешението за пребиваване, се предоставя до завършване на максималния срок.

След изтичането на този срок притежателят на Синя карта на Европейския съюз може да смени работодателя си чрез провеждане на цялостната процедура по издаване на разрешението за пребиваване с единствената особеност, че не е необходимо да напуска територията на Република България, за да кандидатства за виза за дългосрочно пребиваване тип „Д“. Така, след получаване на съответното положително решение от АЗ, притежателят на „СК на ЕС“ следва да подаде заявление за продължаване пребиваването на чужденец в Република България пред компетентните институции.

Ако притежателят на Синя карта на Европейския съюз е изчерпал горепосочените възможности и права, но не е започнал работа, Агенцията по заетостта изготвя мотивирано предложение до Министерството на вътрешните работи за отнемане или за неподновяване на Синята карта на ЕС.

NB! Следва да се има предвид, че на дата 30.07.2020 г. е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, съгласно който се въвеждат известни промени в процедурата за смяна на работодател. На дата 02.10.2020 г. същият е приет на първо четене, като скоро се очаква и второто обсъждане, както и обнародването му.

Съгласно предложените промени процедурата както за получаване на разрешението за пребиваване, така и за смяната на работодател, ще бъде провеждана пред и от една единствена институция, а именно дирекция „Миграция“, която служебно ще получава и предава информация за подадените заявления и преписки.

Създава се възможност работодателите да депозират заявленията за пребиваване, а в случай на депозиране на същите от страна на чуждестранния специалист – работодателят да подписва самото заявление. Към заявлението следва да се приложат всички документи, обосноваващи искането, включително такива за стаж, квалификация и образование на кандидата, както и комплект трудови документи съгласно правните разпоредби.

Създава се и задължение за работодателите, които следва в 3-дневен срок да уведомяват дирекцията за всяка промяна в трудовото правоотношение.

Тепърва предстои окончателното приемане на текстовете, поради което е възможно същите да претърпят промени.


* Настоящето изложение не представлява правна консултация.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.