19 апр.: ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО КРЕДИТИ В СВЕТЛИНАТА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обяви за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

05 мар.: Някои моменти и особености, свързани с разрешението за пребиваване тип „Синя карта на ЕС – ЧАСТ 2“

Процедурата за издаване на “Синя карта на ЕС” е съобразена с Директива 2009/50/ЕО относно висококвалифицираната заетост на граждани на трети държави. Разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз” /СК на ЕС/ се издава на основание чл. 33к, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ на граждани на трети страни, наети за упражняване на висококвалифицирана заетост по трудово правоотношение, които са допуснати до пазара на труда по силата на решение, издадено от Агенция по заетостта.

20 фев.: ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛВ. ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

На 22.02.2021г. ще бъде активирана процедураза подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019г., за справяне с последиците от пандемията.

09 фев.: Избори във времена на извънредна епидемична обстановка

На 15 – ти януари 2021г. бе внесен законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, които ще се състоят на 4– ти април 2021г.

09 фев.: Избори във времена на извънредна епидемична обстановка

На 15 – ти януари 2021г. бе внесен законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците във връзка с предстоящите избори за Народно събрание, които ще се състоят на 4
– ти април 2021г.

01 фев.: Някои моменти и особености, свързани с разрешението за пребиваване тип „Синя карта на Европейския Съюз“

Процедурата за издаване на “Синя карта на ЕС” е съобразена с Директива 2009/50/ЕО относно висококвалифицираната заетост на граждани на трети държави. Разрешението за пребиваване и работа тип „Синя карта на Европейския съюз” /СК на ЕС/ се издава на основание чл. 33к, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България /ЗЧРБ/ на граждани на трети страни, наети за упражняване на висококвалифицирана заетост по трудово правоотношение, които са допуснати до пазара на труда по силата на решение, издадено от Агенция по заетостта.

26 ян.: Анализ на окончателно приетите промени в Гражданския процесуален кодекс

След като на 5-ти ноември 2020г. бе огласен от страна на Министерство на правосъдието за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с оглед въвеждане на електронно правосъдие, като част от по-мащабната съдебна реформа, на 17.12.2020г. тези промени бяха окончателно приети от Народното събрание, а на 29.12.2020г. бе публикуван и подписания от президента указ за тяхното обнародване.

18 ян.: ПАЗАРЪТ BEAM – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ И ИНВЕСТИТОРИТЕ

На 21 януари 2021г. българската технологична компания Biodit ще стане първата компания, която ще излезе на Beam пазара на Българската Фондова Борса в опит да увеличи капитала си чрез издаване на нови акции, които ще бъдат предложени за записване на потенциални инвеститори. На аукциона ще бъдат предложени до 1 млн. акции на компанията – обикновени, поименни, безналични акции.

11 ян.: ВАЖНО ЗА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И БИЗНЕСА: ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Съгласно временната забрана за влизане на територията на територията на Република България, следва да се има предвид, че е налице възможност за допускане на бизнес партньори, клиенти, както и работници от други страни.