• Сключване на трудов договор;
 • Ползване на отпуск;
 • Дисциплинарна отговорност;
 • Незаконно уволнение;
Трудово Право

Слоган – За да са защитени интересите и на двете страни, към всеки трудов договор е необходим индивидуален подход.

В сферата на трудовото право Адвокатско дружество „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” има широк опит в консултирането на клиенти по всякакви въпроси, свързани със заетостта и възникващите такива през различните фази на трудовите взаимоотношения – подбор, наемане и освобождаване от длъжност.

За работодателите, предоставяме следните услуги:

 • Изготвяне на основни трудови и граждански договори, съобразени с характера на работа и изискванията на работодателя; допълнителни споразумения с оглед и динамично променящата се среда; изготвяне на вътрешни документи, свързани с управлението на трудовия процес, в т.ч.: вътрешни правила, наръчници за служители, политики за възнаграждения и бонуси, защита на лични данни, защита от извършване на конкурентна дейност и др.;
 • Консултации относно надлежното прилагане на законодателството в областта на трудовото право и осигурителното право, съобразяване режима на работния процес с оглед предоставяните услуги и извършваните дейности;
 • Консултации във връзка с реализирането на дисциплинарната и имуществената отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намалено работно време, законосъобразно прекратяване на трудово правоотношение и др.
 • Консултации относно избягване на трудово-правни спорове и съдействие при водене на преговори между работодатели и работници/служители за извънсъдебно решаване на трудови спорове;
 • Процесуално представителство и защита по трудовоправни спорове;
 • Представителство при воденето на преговори с членове на синдикални организации;
 • Съдействие при стартиране на нов бизнес – консултации, изготвяне на пълен пакет документи, консултации и съдействие при назначаване на чужденци;
 • Правно съдействие и консултации при преобразуване на търговски дружества и реорганизация на дейността, в т.ч. сливания, придобивания, прехвърляне на търговско предприятие, когато тези операции включват по необходимост и преструктуриране на персонала;
 • Правна защита на работодателите при трудови спорове пред съдилища на всички инстанции;
 • Абонаментно правно обслужване в сферата на трудовото право;

 

и други услуги, съобразно конкретните специфики на Клиента.

 

 

За работници и служители предоставяме следните услуги:

 • Съдействие при водене на преговори за сключване на нов трудов договор, изменение на съществуващо трудово правоотношение и/или при прекратяване на трудов договор;
 • Правни консултации на работници, служители по всички видове трудовоправни и осигурителни въпроси, в това число незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждения, едностранно изменение на трудовия договор от страна на работодателя и др.;
 • Консултации във връзка с изплащане на обезщетения вследствие на претърпяна трудова злополука;
 • Правна защита на работници, служители при трудови спорове пред съдилища на всички инстанции;
Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.