31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria

Адв. Атанася Бораджиева


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

ОПИК – Обща статия

На 11 май 2020 г. се предвижда да бъде отворена процедурата за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Бюджетът, който Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) ще предостави, възлиза на 173 млн. лева под формата на безвъзмездна финансова помощ. Предвижданата подкрепа обхваща широк спектър от сектори и възможност за участие. По-долу ще намерите основните параметри на продукта и изисквания на процедурата, публикувани до този момент. Съветваме Ви да се запознаете предварително с изискванията и условията за участие, тъй като проектите ще се одобряват по реда на постъпването им и за Вас ще бъде от полза да подадете заявлението си максимално бързо, след отваряне на процедурата.

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Цел и механизъм на подкрепата: 

С проекта се цели подпомагането на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Избраният механизм на подкрепа е безвъзмездна финансова помощ, с която ще може да бъдат покрити най-неотложните нужди на предприятията, като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.

Лица, които могат да възползват от подкрепата:

  • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители;
  • предприятия извършващи дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.

Изисквания за отпускане на финансовата помощ: 

  • регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществяване на стопанска дейност;
  • регистриране на спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г.;
  • валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно;
  • подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ;
  • Минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.

Размер на финансовата помощ: 

От 3 000 до 10 000 лева.*

* Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.

Допустими разходи:

Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19:

  • за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи);
  • за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

II. КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок за кандидатстване: 

30 дни от датата на обявяване на процедурата*
* Предвижда се обявяване на процедурата да бъде 11 май 2020 г.

Срок за изпълнение на проектите:

3 месеца

Начин на кандидатстване:

Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – облекчена административна процедура. Ще бъде необходимо единствено попълването на основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Всички проверки ще се извършват от УО на ОПИК по служебен път.

III. КОМУНИКАЦИЯ И КЛАСИРАНЕ

Нередовности:
При установяване на нередовности в заявлението ще се изпраща уведомление чрез ИСУН 2020, като соркът за отстраняване е не по-дълъг от 3 (три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020.*

* За дата на получаване на уведомлението се счита датата и часа на изпращането му в ИСУН 2020!

Класиране: 
Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка.

Предстои публикуване на Указания и видео разяснения за попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения!

Повече информация за тази финансова помощ може да откриете тук!


*Настоящето изложение не представлява правна консултация, а изразява становището на автора по поставените въпроси.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.