31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria

Адв. Атанася Бораджиева


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ

1.   Същност на понятието „масови уволнения“

Съгласно т. 9, пар. 1 на КТ “Масови уволнения” са уволненията на едно или повече основания извършени по преценка на работодателя и по причини, несвързани с конкретния работник или служител, когато броят на уволненията е:

а) най-малко 10 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е повече от 20 и по-малко от 100 работници и служители за период 30 дни;

б) най-малко 10 на сто от броя на работниците и служителите в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 100, но не повече от 300 работници и служители за период 30 дни;

в) най-малко 30 в предприятия, където списъчният състав на заетите в месеца, предхождащ масовото уволнение, е най-малко 300 или повече работници и служители за период 30 дни.

Когато в периодите по букви “а” – “в” работодателят е уволнил най-малко 5 работници и служители, всяко последващо прекратяване на трудово правоотношение, извършено по преценка на работодателя на други основания и по причини, несвързани с конкретния работник или служител, се взема предвид при определяне броя на уволненията по букви “а” – “в”.

Дали е налице масово уволнение в дадено предприятие ще зависи от: Основанията за уволнение, (като по смисъла на горната разпоредба това са основанията по чл. 328, ал. 1, т.1-4), броят на уволнените, численият състав на работниците/служителите в предприятието, както и периодът от време, в който тези уволнения са извършени.

2.   Процедури по уведомяване при масови уволнения

Налице са две паралелни процедури, като при едната по чл. 130а от КТ се създава задължение за работодателя спрямо работниците/служителите, а при другата по чл. 24 и чл. 25 от Закона за насърчаване на заетостта, доразвита в чл. 18-19 от Правилника за прилагане на ЗНЗ, се създават задължения за работодателя спрямо поделението на Агенция по заетостта.

2.1.      Процедура по уведомяване по КТ

Тази процедура се развива преди да се извърши масово уволнение. За неизпълнение на задължението си по нея работодателят не може да се позовава на обстоятелството, че друг орган е взел решението за масови уволнения. Целта на консултациите и на евентуалното споразумение е да се избегне или ограничи масовото уволнение и да се смекчат последиците от тях.

Процедурата по уведомяване се състои в задължение на работодателя да извърши следните действия:

–      Да предостави писмена и информация на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ[1] с определено съдържание.

–      Да започне консултации с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ

–      Да положи усилия да постигне споразумение с тях.

Независимо от обстоятелството дали работодателят или друг правен субект е взел решението, довело до масови уволнения, работодателят е длъжен преди началото на консултациите да предостави писмена информация на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ за:

–      причините за предвижданите уволнения;

–      броя на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, и основните икономически дейности, групи професии и длъжности, към които се отнасят;

–       броя на заетите работници и служители от основните икономически дейности, групи професии и длъжности в предприятието;

–       конкретните показатели за прилагане на критериите за подбор по чл. 329 на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени;

–       периода, през който ще се извършат уволненията;

–       дължимите обезщетения, свързани с уволненията.

След предоставянето на горната информацията в срок три работни дни работодателят е длъжен да изпрати копие от нея на съответното поделение на Агенцията по заетостта.

Представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ могат да изпратят на съответното поделение на Агенцията по заетостта становище по предоставената им информация във връзка с предвижданите масови уволнения. При неизпълнение на задължението на работодателя за предоставяне на информация, представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите имат право да сигнализират Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” за неспазване на трудовото законодателство.

Работодателят следва да започне консултации с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 своевременно, но не по-късно от 45 дни преди извършването им, и да положи усилия за постигане на споразумение с тях. Редът и начинът за провеждане на консултациите се определят от работодателя, представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ, като това може да стане със споразумение или чрез колективен трудов договор. Консултациите се провеждат устно.

Предвидените масови уволнения се извършват не по-рано от 30 дни след уведомяване на Агенцията по заетостта, независимо от сроковете на предизвестие.

В случай на постигнато споразумение, същото трябва да е в писмен вид.

2.1. Процедура по уведомяване по ЗНЗ

В хипотеза на масови уволнения работодателят е длъжен писмено да уведоми съответното поделение на Агенция по заетостта, в срок не по-късно от 30 дни преди датата на уволненията.

Уведомлението трябва да съдържа цялата необходима информация относно предвижданите масови уволнения, в т. ч.: причините за тях; броя на работниците и служителите, които ще бъдат уволнени, и основните икономически дейности, групи професии и длъжности, към които се отнасят; броя на заетите работници и служители от основните икономически дейности, групи професии и длъжности в предприятието; конкретните показатели за прилагане на критериите за подбор на работниците и служителите по чл. 329 от КТ[2], които ще бъдат уволнени; периода, през който ще се извършат уволненията, както и информация относно проведените предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда. Поделението на Агенцията по заетостта изпраща копие на уведомлението на:

1. общинската администрация;

2. териториалното поделение на Националния осигурителен институт;

3. териториалното поделение на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”.

Работодателят е длъжен да предостави на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда копие от уведомлението в срок три работни дни.

След получаване на уведомлението от всички участващи в процедурата субекти се сформират незабавно екипи, състоящи се от представител на работодателя, представители на организациите на работниците и служителите в предприятието, представител на поделението на Агенцията по заетостта и представител на общинската администрация. Екипите изготвят проекти за необходимите мерки, насочени към:

– посредничество за заетост;

–  обучение на възрастни;

–  започване на самостоятелна стопанска дейност;

–  програми за заетост.

Проектите се представят за одобряване от комисията по заетостта, като въз основа на тях се кандидатства за финансиране при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на ЗНЗ.

Спазването на процедурата не е условие за законосъобразност на уволнението, а е свързано единствено с административна отговорност. Следва да се подчертае, че на работодател извършил масово уволнение при неспазване на изискването за уведомяване на АЗ, се налага глоба или имуществена санкция в размер на 200лв. за всеки уволнен.

[1] Чл. 7, ал. 2 от КТ – Работниците и служителите могат на общо събрание да избират свои представители, които да представляват техните общи интереси по въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя им или пред държавните органи. Представителите се избират с мнозинство повече от две трети от членовете на общото събрание.

Чл. 7а. от КТ В предприятия, включително в предприятия, които осигуряват временна работа, с 50 и повече работници и служители, както и в организационно и икономически обособени поделения на предприятия с 20 и повече работници и служители, общото събрание избира от своя състав представители на работниците и служителите за осъществяване на информирането и консултирането по чл. 130в и 130г.

[2] Чл. 329. (1) от КТ – При закриване на част от предприятието, както и при съкращаване в щата или намаляване на обема на работата, работодателят има право на подбор и може в интерес на производството или службата да уволни работници и служители, длъжностите на които не се съкращават, за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.