31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria

Адв. Атанася Бораджиева


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

Oбявеното извънредно положение несъмнено породи затруднения в търговския оборот и във финансовата сигурност, както на търговските дружества, така и на гражданите. Икономическата нестабилност, която е неизбежна последица от случващото се, поставя на преден план въпросите, касаещи възможностите за подпомагане на гражданите и бизнеса. Мерки за ограничаване на последиците от пандемията се взимат, посредством правителствени програми и продукти, разработени от различни финансови институции. За физическите и юридически лица – длъжници по сключени договор за кредит преди 31.03.2020г., вече са предвидени механизми за отсрочване и уреждане на задължения. Тези механизми бяха заложени в т.нар. „банков мораториум“, с който се утвърди реда за отсрочване на изискуеми задължения. С цел запазване на заетостта и подпомагане на работодателите, бе предвидена възможност за получаване на държавни компенсации, т. нар. мярка  за получаване на държавни компенсации 60/40. С нея се предвиди възможност да бъдат подпомагани работодатели, преустановили дейност или въвели непълно работно време, поради извънредното положение.

Отделно от тези мерки, се предвиждат редица други, целящи финансова подкрепа за гражданите и бизнеса, като именно на тях ще обърнем внимание в изложението по-долу.

I. КАКВИ СА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИТЕ?

1. Програма за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19

Тази програма е одобрена от Правителството. Тя е разработена от  „Българска банка за развитие“ АД, като за реализирането й се предвижда увеличение на капитала на банката и съответно издаване на гаранции на търговските банки за отпускането на кредити на засегнатите лица.

Цел на кредита:

Подпомагане на лица, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 – безработни лица и работници и служители в неплатен отпуск.

 Институции предоставящи кредита: търговски банки Алианц банк България, Банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл Асет Банк, ОББ, Общинска банка, ПИБ, Райфайзенк банк, Търговска банка Д, Уникредит Булбанк, ЦКБ, Юробанк България.

 Лица, които могат да възползват от програмата: самоосигуряващи се лица, и лица наети по трудови правоотношения.

 Изисквания за отпускане на кредита:

 • Кандидатът да е с платени осигурителни вноски;
 • Кандидатът да може да възобнови упражняването на своята дейност, съответно да продължи работата си след прекратяване на неплатения отпуск;
 • Кандидатът да подаде искане за финансиране, съобразно одобрен образец и приложения към него.

Допълнителни изисквания за лицата на трудов договор:

 • Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;
 • Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;
 • Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;
 • Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

Допълнителни изисквания за самоосигуряващите се лица:

 • Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;
 • Да не получават възнаграждение по други правоотношения.

Размер на кредита: до 4 500лв., изтеглени наведнъж или на три транша от по 1500 лева. При първоначално разрешен по-малък размер на кредита, той може да се анексира впоследствие с цел достигане на сумата от 4 500 лева.

Срок за кандидатстване: до 31.12.2020г.

Срок за погасяване: до 5 години, с възможност за предсрочно погасяване без да се дължи такса/комисионна.

Гратисен период: минимум 6 месеца и не повече от 24 месеца.

Лихвен процент и такси:

Безлихвени кредити (редовният лихвен процент по тях е 0%), като кредитополучателите не дължат такси, комисиони и неустойки. Кандидатите не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на заема.

Обезпечения: не се предвижда осигуряване на обезпечения като условие за отпускането на  кредитите.

2. Други възможности за подпомагане

2.1. За самонаетите /самоосигуряващите се лица съществува възможност за предоставяне на кредити при облекчени условия от страна на Фонда на фондовете. Подробности за продукта ще откриете в Раздел II, т. 2.2.

2.2. За физическите лица, регистрирани като земеделски производители съществува възможност да получат финансова подкрепа от Микрофинансиращата институция ДЖОБС, част от Групата на Българската банка за развитие. Подробности за тази мярка ще откриете в Раздел II, т. 1.

2.3. За лицата-родителите на деца до 12 г., които най-малко 20 дни са в неплатен отпуск, заради невъзможност да работят от вкъщи по време на извънредното положение, е предвидена допълнителна държавна помощ.

Тази държавна помощ ще бъде еднократна и е в размер на 375 лв. Допълнително изискване за получаване на помощта е  месечният доход на член от семейството да не е по-висок от размера на минималната работна заплата – 610 лв. При домакинства с двама родители, както и при самотен родител с едно дете общият месечен доход на домакинството трябва да е до 1220 лв. Важни условия са родителите да нямат други доходи от наеми, услуги или допълнителни трудови договори, да не получат помощи по Закона за социалното подпомагане, да не са включени в схемата за държавни компенсации към работодателите 60/40 и да са изчерпали платения си отпуск. Задължително е децата им да са посещавали детска градина или училище преди 13 март 2020 г. , както и родителите да са осигурявани в последните шест месеца. В случаите, когато само единият родител е в неплатен отпуск, държавната помощ ще се отпуска, ако другият не получава пари от майчинство, обезщетение за безработица или временна нетрудоспособност (с изключение на пенсия за инвалидност). За помощта се кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане по досегашния ред за получаване на еднократна помощ.

II.ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

1. Програми на ББР

1.1. Програма на ББР за стартиращи и микро- предприятия, засегнати от COVID-19, осъществявана чрез Микрофинансираща институция ДЖОБС – дъщерно дружество на ББР

Тази програма е разработена от Българска банка за развитие, като вече е предоставена възможност за кандидатстване. Целта на програмата е да бъдат подкрепени най-засегнатите сектори от пандемията – търговия на дребно, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм, предучилищно образование в частния сектор, артистична и творческа дейност, спортни дейности, дейности по организиране на конгреси и изложения.

 Цел на подпомагането: 

 • Продължаване на търговската дейност на компаниите;
 • Запазване на работните места;
 • Запазване на работниците и служителите по време на кризата.

 Лица, които могат да възползват от програмата: Юридически лица, земеделски производители – физически лица, регистрирани като земеделски производители, еднолични търговци, кооперации, обработващи земеделска земя (собствена или под аренда).

 Изисквания: 

 • За кандидатстващите да е налице недостиг на оборотни средства поради форсмажорни обстоятелства, свързани с икономическата криза, породена от пандемията COVID-19;
 • Добра кредитна история на кредитоискателя и свързаните лица;
 • Липса на публични задължения (към държавния бюджет, НОИ и др.);
 • Липса на заведени изпълнителни дела срещу кредитоискателя и съдлъжниците.

Механизъм на кредитиране:

 • Нова кредитна линия/оборотен кредит на вноски, вкл. разплащане на текущи разходи за търговската дейност;
 • Нов краткосрочен кредит за финансиране на недостиг на оборотни средства свързан с последиците от пандемията на COVID-19;
 • Разсрочване на вече съществуващи заеми.

Размер на кредита: До 48 800 лв./24 950 EUR.

Максимален срок за погасяване: До 60 месеца (5 години) по кредитните линии и до 36 месеца за оборотни кредити.

*Начална дата – датата на подписване на договора за кредит.

Гратисен период: До 24 месеца (2 години).

Лихвен процент и такси: Максимален годишен лихвен процент в размер до 10%,такса 0,5 %.

Обезпечения: Запис на заповед, съдлъжничество, гаранция от EaSi.

Повече информация за този продукт може да откриете тук:

http://mfi.bg/bg/p/krediti/krediti-za-firmi-zasegnati-ot-pandemijata-covid-19.

1.2. Необезпечени кредити за малки и средни предприятия (МСП)

Министерският съвет одобри Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19. Програмата ще бъде отворена за участие за МСП от всички сектори на икономиката.Този инструмент ще се управлява от ББР, като достъпът до него ще се осъществява чрез търговските банки-посредници. Българска банка за развитие е в готовност да предостави портфейлни гаранции, покриващи до 80% от главниците по включените на основание на Програмата кредити. Програмата предвижда два подпортфейла за съществуващи кредити, спрямо които търговските банки могат да прилагат промени в схемите за плащане и да предоговарят иза нови кредити за ликвидни нужди в това число за плащане на заплати, наеми, режийни разходи и др. разходи, пряко свързани със стопанската дейност на МСП.

Рефинансиране на кредити не е допустимо.

Етап на развитие на програмата:ББР е отправила покана до посредници, желаещи да се включат в програмата, като същите следва да заявят участие до 12 май. Би следвало продуктът да е на пазара до края на месеца.

Цел на подпомагането: осигуряване на ликвидност за МСП, с цел предотвратяване на негативните последици от пандемията.

Лица, които могат да възползват от програмата: малки и средни предприятия, без ограничение във вида на извършваната дейност.

Изисквания(наличието на едно е достатъчно):

 • Спад в оборота за първото тримесечие на 2020 г., спрямо първото тримесечие на 2019 г., въз основа на финансовите отчети;
 • Наличие на вземания от клиенти, които не са получени/суми, неразплатени към доставчици, след 01.03.2020 г. (въз основа на финансовите отчети на дружеството)
 • Прекратени доставки от внос, необходими за дейността на предприятието — след 01.01.2020 г., отменени договори за износ (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството)
 • Случаи на болест и самоизолация на служителите, общо намаление на броя на заетите лица, затворени производствени съоръжения, помещения и офиси (въз основа на сертификати и документи, представени от дружеството)

Изискване предприятията да не са били в затруднениекъм 31 декември 2019 г. Тя може да бъде предоставена на предприятия, които са се сблъскали с трудности или са изпаднали в затруднение след това поради избухването на епидемията от COVID-19.

Механизъм на кредитиране: МСП кандидатстват за кредит пред избрана от тях банка-партньор на ББР, като предстои да бъдат оповестени банките-партньори по програмата.

Размер на кредита:максималният размер не може да надвишава 300 000 лв.

Максималният размер на кредита или кредитите към отделния бенефициент ще бъде определен по следния начин:

За заеми с падеж след 31 декември 2020 г. сумата на заема/заемите на отделния бенефициент не надвишава/т:

– два пъти годишната стойност на разходите за заплати на бенефициент (в това число, социалните осигуровки и разходите за персонал, работещ на място в предприятието, но заведен официално на заплата към подизпълнители) за 2019 г. или за последната налична година. За предприятия, създадени на или след 1 януари 2019 г., максималният размер на заема не трябва да надхвърля очакваната годишна стойност на заплатите за първите две години на дейност; или

– 25% от общия оборот на бенефициент през 2019 г.; или

– с подходяща обосновка и въз основа на самостоятелно сертифициране от страна на бенефициент за собствените му нужди от ликвидност (планът за ликвидност може да включва както оборотния капитал, така и инвестиционните разходи.), размерът на заема може да бъде увеличен за покриване на нуждите от ликвидност от момента на предоставяне за следващите 18 месеца за МСП и от момента на предоставяне за следващите 12 месеца за големи предприятия

За заеми със срок до 31 декември 2020 г. размерът на главницата може да бъде по-висок от посочения, при условие че се предостави подходяща обосновка и продължава да е гарантирана пропорционалността на помощта.

Срок за кандидатстване: 23.12.2020 г.

Гратисен период: до 36 месеца за главница и лихва.

Лихвен процент и такси: предстои да бъде уточнен.

Обезпечения:Намалени изисквания за обезпечение с максимален размер на предоставяните от Кредитополучателите обезпечения в размер до 20% спрямо размера на финансирането, но при условията на предстоящо произнасяне на ЕК.

Повече информация за този продукт: предстои да бъде оповестена на сайта на ББР.

2. ПРОДУКТИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ (ФМФИБ)

Фондът на фондовете управлява средствата от 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“. Основната дейност на Фонд на фондовете е структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, през програмния период 2014-2020. Фонд на фондовете работи активно, за да представи възможни мерки за справяне с икономическите последствия от безпрецедентната криза с общественото здраве. Основната роля на Фонда е да прилага финансови инструменти в страната, чрез инвестиции с европейски и частни средства под формата на финансови инструменти. Финансовите инструменти предлагани от фонда са финансиране със споделяне на риска, дялови и квази-дялови инвестиции, гаранционни схеми.

2.1. Финансиране със споделяне на риска

Чрез инструментите, включващи финансиране със споделяне на риска, ФМФИБ ще предоставя финансов ресурс на финансови посредници за изграждане на кредитни портфейли, отговарящи на критериите за допустимост на съответната Оперативна програма.Финансовите посредници следва да допълнят предоставения от Фонда на фондовете ресурс с допълнително съфинансиране във всеки кредит, в зависимост от спецификата на съответния инструмент.Тези инструменти ще позволят на целевите крайни получатели да ползват финансиране при облекчени ценови условия и изисквания за обезпеченост по кредитите.

Финансиране със споделяне на риска се предвижда по следните оперативни програми, с които ФМФИБ има подписани финансови споразумения:

ОПРЧР – Микрокредитиране със споделяне на риска за стартиращи предприятия, социални предприятия и уязвими групи лица;

ОПИК – Микрокредитиране със споделяне на риска;

ОПРР – Фондове за градско развитие.

2.1.1. Действаща програма за предоставяне на кредити при облекчени условия за определени категории лица – Микрокредитиране със споделен риск

„Микрокредитиране със споделен риск“ е инструмент, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Етап на развитие на програмата:действаща към момента с възможност за увеличаване на предвидения ресурс (към момента 24 млн. лв. е неизползваният ресурс от общо договорени 52 млн. лв.).

Цел на програмата: подпомагане на създаването и развитието на стартиращи и социални предприятия, както и финансова подкрепа за лица, които при равни други условия не биха имали достъп до финансиране; запазване на заетостта.

Институции предоставящи достъп до програмата: Финансови посредници на фонда – Първа инвестиционна банка АД, СиС Кредит АД, Микрофонд АД

Лица, за които е предназначен програмата:

 • стартиращи предприятияс до 2 години финансова история, има идея да се увеличи до 5 г., неразпределяли печалба, предприемачите участват реално в дейността и не притежават други дружества;
 • самонаети лица (свободни професии, занаятчии), вкл. такива с кратка или никаква кредитна история и липсващ оборотен капитал или възможност за финансови гаранции; регистрирани до 2 години преди кандидатстването; да не притежават други дружества;
 • социални предприятия – съществуващи или стартиращи, при които над 50% от печалбата се инвестира в социални дейности и/или 30 % от персонала е от социално уязвими групи;
 • стартиращи предприятия, създадени от уязвими групи (хора с увреждания, младежи до 29 години, безработни повече от 6 месеца);
 • млади предприемачи – лица под 29-годишна възраст, вкл., които са безработни и не-учащи опериращи/регистрирани извън ЮЗ регион;
 • обсъжда се разширяване на кръга на лицата.

Изисквания: 

Допустимите дейности за финансиране обхващат следните параметри:

 • придобиване на материални и нематериални дълготрайни и краткотрайни активи за развитие или разширяване на дейността на предприятието/самонаетото лице или покриване на др. разходи, свързани с основната стопанска дейност;
 • работен капитал за развитие или разширяване на дейността;
 • специфично и професионално обучение на служителите/работниците или предприемача/самонаетото лице.

Финансовите посредници (институциите предоставящи програмата) определят долълнителни изисквания към лицата, които кандидатстват по тази програма.

 • Регулациите позволяват комбинация на ФИ с БФП както за предоставяне на техническа помощ, така и за финансиране на инвестиционни разходи;

Механизъм на финансиране:

Форми на микрокредитиране:

 • инвестиционен кредит;
 • краткосрочен оборотен кредит;
 • револвираща кредитна линия;
 • овърдрафт;
 • финансов лизинг (вкл. възтановимо ДДС) и обратен лизинг (доколкото обслужва допустими разходи по програмата).

Размер на подпомагането: на този етап еот 5 000 до 48 895 лева.

Максимален срок за погасяване: до 10 години.

Гратисен период:

до 2 години при инвестиционен кредит и между 3 и 9 месеца при оборотен.

Лихвен процент и такси: 

Осигуряване на нисък лихвен процент, като се водят преговори за отпадане на лихвата за целия кредит:

 • Осигуряване на безлихвен кредит за периода на кризата при деклариране пред банката-кредитор, че компанията ще запази служителите си (в процес на преговори, вкл. с Министерството на труда и социалната политика);
 • Без такси и комисионни.

Обезпечениявид и стойност:

Минимални нива на обезпеченост:

 • Обезпеченията и условията по тях отразяват благоприятните условия на финансирането и поделянето на риска по заема с ФМФИБ.

Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук:

https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/7-mikrokreditirane-sas-spodelen-risk

2.1.2.Действаща програма за предоставяне на кредити с вградени гаранции за проекти подобряващи градската среда, стимулиращи икономически растеж в регионите и допринасящи за повишаване на енергийната ефективност – Фонд за градско развитие 

Фонд за градско развитие (ФГР) е инструмент, финансиран от Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове и се явява продължение на инициативата JESSICA от предходния програмен период.

Етап на развитие на програмата: действащ към момента (общо договорен ресурс 353.3 млн. лв.).

Цел на програмата: 

Отпуснатите финансови ресурси ще подкрепят проекти подобряващи градската среда, стимулиращи икономически растеж в регионите и допринасящи за повишаване на енергийната ефективност, както и проекти, свързани с туризъм и културно наследство.Придобиване или изграждане на дълготрайни активи, оборотни средства, свързани с проекта, ДДС.

Институции предоставящи достъп до програмата:

За регионите Юг и София – Обединение „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация.

За регион Север – „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР), собственост на Сосиете Женерал (мажоритарен акционер), Елана Инвестмънт, Елана Холдинг и Болкан Адвайзърс.

Лица, за които е предназначенапрограмата:

Общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства, физически лица, предприятия засегнати от кризата, включително пряко засегнати сектори – туризъм, транспорт и други. Проектите следва да развиват градската среда, да стимулират икономически растеж в регионите и да допринасят за повишаване на енергийната ефективност, тоест да имат подходящ правен интерес в активите, в които се извършва инвестицията. 39 града, туристически обекти от национално значение на територията на страната.

Изисквания:

Програмата предвижда ангажираност в следните сектори на дейност:

 • Градско развитие – градски транспорт, градска среда, зони с потенциал за икономическо развитие, спортна инфраструктура, културна инфраструктура, енергийна ефективност и други;
 • Туризъм и кълтурно наследство;
 • самоучастие в размер на 15 % от разходите по проекта, с възможно редуциране до 5 % за проекти с голям принос за целевите индикатори.

Механизъм:

Инвестиционен кредит, оборотен кредит, лизинг вкл. комбинация от тях

 • Инвестици в материални и нематериални активи, свързани с реализацията на проекта, включително разходи за ДДС;
 • Оборотни средства, свързани с развитието или разширяването на дейности, които са свързани с финансираните инвестиции, вкл. разходи за ДДС;
 • В случаите на проекти за развитие на туризма, допустими са инвестициите в материални и нематериални активи по чл. 53, пар. 4, като финансирането следва да е предоставено за целите по чл. 53, пар. 2 от Регламент 651/2014;
 • При проекти с възможна комбинация с БФП, Посредникът извършва оценка напроектното предложение и бизнес плана, и дава конкретно заключение относно необходимостта и размера на допълващата БФП, с оглед осигуряване жизнеспособността на проекта.

Максимален размер на финансиране:

до 20 млн. евро; за туризъм и културно наследство до 10 млн. евро, вкл. самоучастие.

Срок на финансиране: от 1 до 20 години в зависимост от сектора и при лихвени нива значително под пазарните.

Гратисен период по главницата до три години

Обезпечение: значително облекчени изисквания

Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук:

https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/12-fond-za-gradsko-razvitie

https://www.citiesfund.bg/

http://jessicafund.bg/bg/

2.1.3. Финансов инструмент за развитие на водния сектор –https://www.fmfib.bg/bg/fi/20-finansirane-sas-spodelyane-na-riska/14-finansov-instrument-za-razvitie-na-vodniya-sektor

2.1.4. Инвестиции в сектор отпадъци – в етап на консултации

2.1.5. Финансиране за Малкия и среден бизнес

Финансовият инструмент е предвиден за кредитиране на операции, чиято цел е принос за растежа и укрепването на общата оперативна дейност на микропредприятията, както и подкрепа на предприятия, които изпитват затруднения при получаването на заем, поради липса на достатъчно обезпечение, по-висок кредитен риск, възпиращи ценови условия на финансирането и други. Механизмът на инструмента е инвестиционно и оборотно финансиране, включително револвираща кредитна линия и овърдрафт, финансов лизинг. Размер – до 35 000 евро за конкретен проект – един кредитополучател може да получи повече от един кредит. Не се допуска кредитиране на предприятия в затруднение. Предстои да бъдат определени посредници на инструмента.

2.2. Дялови и квази-дялови инвестиции

Инструменти за дялови и квази-дялови инвестиции се предвиждат по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) с общ бюджет от 293,4 милиона лева.

Инвестиционната стратегия на ОПИК 2014-2020 г. предвижда четири инструмента в тази връзка, разпределени в по-рисковите етапи на типичния инвестиционен процес.

Целта е да се подпомогне достъпа до финансиране на целевите групи крайни получатели, в съответствие с целите на ОПИК 2014-2020 г., включващи повишаване на перспективите за оцеляване пред стартиращи фирми и МСП, подкрепа за предприемачеството и устойчивите и основани на знанието бизнес модели, комерсиализация и интернационализацияна НИРД, насърчаване на иновациите.

На 23.04.2020 г. Фонд на фондовете (ФнФ) получи одобрение от Европейската комисия (ЕК) за облекчаване на условията по дяловите инструменти и осигуряване на подкрепа за най-уязвимия сегмент от икономиката, а именно малките и средни предприятия (МСП) и особено стартиращите компании.Целта на промяната е да се подкрепят иновативни компании, които имат потенциала да подпомогнат възстановяването на икономиката след кризата и ориентирането й в сектори с висока добавена стойност.

Съобразно решението на ЕК  ресурсът от Фонд на фондовете ще може да достигне до тях по-бързо и при облекчен режим в рамките на тази година. На първо място, беше договорено увеличаване на размера на индивидуалните инвестиции до 800 хиляди евро (около 1,6 милиона лева), за които няма да бъде необходимо привличането на допълнителен частен капитал.Също така, стартъпите , които са изпаднали в затруднено положение след 31.12.2019 г., в следствие от ефектите на пандемията, също биха могли да получат дялово финансиране.Дялови инвестиции по облекчените условия одобрени от ЕК ще могат да се извършват до 31.12.2020г. през четирите фонда подкрепени с ресурс от Фонд на фондовете.

2.2.1. Инструменти, предназначени за подкрепа на компании с потенциала да подпомогнат бързото възстановяване на икономиката след кризата

А) Дялови и квази-дялови инвестиции във високотехнологични, иновативни малки и средни предприятия (МСП) в ранен етап на развитие – Фонд за рисков капитал

Фонд за рисков капитал предоставя публични средства за управление в размер на 47.1 млн. лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Етап на развитие на продукта: действащ към момента, като предстои да бъде разработен, с цел по-голяма гъвкавост.

Цел на подпомагането: финансова подкрепа за стартиращи и иновативни предприятия през първите 5 години от развитието им, която да повиши възможностите за оцеляване на МСП, както и да подкрепи предприемачеството.

Институции предоставящи продукта: финансови посредници на фонда – „Морнингсайд Хил“ ООД.

Лица, за които е предназначен продуктът: 

 • Стартиращи и иновативни предприятия – предприятия в ранен етап на развитие, развиващи дейност в различни сфери на иновациите и дигитализацията, както и на инвестиции във високи технологии, вкл. био- и нанотехнологии, мехатроника, чисти и информационни технологии, фармация, фин-тех, където това може да донесе добавена стойност; предприятия с висок рисков профил;
 • Микро и МСП

Aкцент върху компании, които отговарят на поне едно от следните условия: Компанията генерира поне 50% от приходите си в България; Поне 50% от персонала на компанията е базиран в България; Най-малко 50% от активите на компанията се държат в българско (дъщерно) дружество;

Стартъпи със следните характеристики:

 • в ранен стадий на развитие (след семената);
 • компанията трябва да е създала продукт или услуга, постигнала адекватно ниво на валидиране на пазара;
 • Компанията вече е генерирала първите си приходи или е на прага на това;
 • Изключителен мениджърски екип с идея, която отговаря на специфичните нужди на пазара;
 • Продукт или услуга със значителен общ пазарен адрес;
 • Прозрачност в операциите, финансите и отчитането;

Изисквания: 

Предстои да бъдат уточнени, като се предвижда облекчаване на условията за кандидатстване, съществуващи в момента. Финансовите посредници следва да осигурят 30% съфинансиране или на ниво фонд или при самоучастие на крайния получател. Подробен списък на секторите, които попадат в обхвата на програмата може да се намери в Приложение № 1 към Индикативната техническа спецификация на страницата на фонда.

Специфични за този инвестиционен фонд са допълнителната стратегическа подкрепа и менторството предоставяни от фонд мениджъра на компаниите, в които инвестира.

Механизъм на подпомагането:

Инвестиции чрез собственост в стартиращи и иновативни предприятия или възможност за придобиване на такава. Без да се иска налагане на управление. В последствие в срок между 3 и 7 години излизат от вложението си, чрез продажба на нови или съществуващи инвеститори.

Размер на подпомагането: 1,5 до 7 млн. лева.

Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук:https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/13-fond-za-riskov-kapital

Б)Дялово и квази-дялово инвестиране, чрез който ще се подкрепят създаването и развитието на устойчиви бизнес модели – Фонд за ускоряване и начално финансиране

Фондът за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ) се изпълнява в съответствие с целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.Средствата от ОПИК за финансовия инструмент са 100.3 млн. лв. и са разделени в три фонда:

 • Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I (позиция I)
 • Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II (позиция II)
 • Фонд за финансиране на начален етап (позиция III)

Етап на развитие на програмата:

Позиция I – подписан договор с финансов посредник, действащ към момента; подготвя се акселераторска програма;

Позиция II – предстои подписване на договор с Обединение „Витоша Венчър Партнърс“, подготвя се и онлайн акселераторска програма;

Позиция III – подписан договор с „Невек Мениджмънт“, продуктът е на пазара.

Цел на програмата: 

Финансова подкрепа за стартиращи и иновативни предприятия, целяща повишаване на перспективите за оцеляване пред стартиращи фирми, както и подкрепа за устойчиви и основани на знанието бизнес модели, които ще развиват и подобряват предприемаческата екосистема в България.

Институции предоставящи достъп до програмата:

Позиция I – “Иновейшън Акселерейтър България“ АД (съфинансиране от 10 % до 40 %);

Позиция II – Обединение „Витоша Венчър Партнърс“(съфинансиране от 10 % до 40 %);

Позиция III – „Невек Мениджмънт“(съфинансиране от минимум 30 %).

Лица, за които е предназначенапрограмата: 

 • Стартиращи и иновативни предприятия и предприемачи – предприятия в ранен етап на развитие, развиващи дейност в различни сфери на иновациите и дигитализацията, както и на инвестиции във високи технологии, като био- и нанотехнологии, мехатроника, чисти и информационни технологии, фармация, фин тех, където това може да донесе добавена стойност; предприятия с висок рисков профил;
 • Новосъздадени микро и МСП – предприятия в етап на създаване, на набиране на капитал или фаза на стартиране, които не са “предприятия в затруднение” и не работят в сектора на земеделието; предприятия с висок рисков профил;

Общи изисквания:

 • Няма конкретна секторна спецификация.
 • Възможни са ограничения по отношение на изискванията за концентрация според наложената пазарна практика.
 • Фондът е насочен към проекти базирани в България или такива, чиито ползи биха се насочили към страната и в рамките на ЕС. Предстои да бъдат доуточнени, като се предвижда облекчаване на условията за кандидатстване, съществуващи в момента.
 • Новостартиращи фирми, които искат да приложат бизнес идея в размер на повече от 50 000 лв.;
 • Микро, малки и средни предприятия, които не упражняват дейност на нито един пазар или упражняват дейност на който и да било пазар от по-малко от 7 години след първата си търговска продажба ;

Механизъм на подпомагане:

Инвестиции чрез капиталови инструменти, а именно акции, дялове, други прехвърляеми ценни книги или еквивалентни права или инструменти, които дават право на участие в капитала на дадено дружество – прехвърляне на права на собственост върху предприятия, прехвърлянето се осъществява между независими инвеститори. Дяловото или квази-дяловото участие ще бъде в пропорция 90:10 или 60:40 – 90%/60% поемано от фонда.

Размер на подпомагането: От 50 000 лв. до 2 млн. лв.

Срок на подпомагането:

Инвестиционният период е 5 години, като общата продължителност и на трите фонда следва да бъде десет годни, с опция за удължаване с още два едногодишни периода (10+1+1).

Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук:

Позиция I – https://www.innovationaccelerator.bg/

Позиция II – https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/10-fond-za-uskoryavane-i-nachalno-finansirane

Позиция III – „http://www.neveq.com/en/index

2.2.3. Програма за дялово и квази-дялово инвестиране, която ще финансира проекти, чиито ползи биха останали или биха се насочили към България– Фонд за технологичен трансфер

Фонд за технологичен трансфер (ФТТ) се изпълнява в съответствие с целите на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК), съфинансиранa от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за сближаване на наука, иновации и бизнес. Средствата по ОПИК за финансовия инструмент са 56,5 млн. лв. като се очаква, да бъде привлечено допълнително съфинансиране от частни инвеститори в пропорция 90:10 или 70:30 в зависимост от подфонда – 90 % или 70 % финансиране от ФнФ.

Концепцията, разработена досега от ФМФИБ, предвижда общият бюджет за финансовия инструмент (т.е. 30 милиона евро) да бъде разделен на два под-фонда, като по този начин се насочват към два отделни сегмента на потенциални крайни получатели, а именно: ‒подкрепанапроектинакомпанииотдоказваненаконцепциятадофазатанапроизводствои‒финансиращивизпълнението на допустими проекти предприятие от масово производство, дистрибуция и експанзия.

Етап на развитие на програмата: избор на финансов посредник. Предвижда се да бъдат учредени един или няколко фонда под формата на инвестиционен фонд от затворен тип, като Фонд на фондовете ще изпълнява стандартните функции на ограничено отговорен съдружник

Цел на програмата:

Основната цел на програмата е насочена към икономически растеж,чиито ползи биха останали или биха се насочили към България, като също така се основава на знание, екологична устойчивост и социално приобщаване. Основни приоритети са преодоляване на разминаването между наука и бизнес; комерсиализация и интернационализация на научноизследователска и развойна дейност (НИРД); насърчаване на иновациите.

Инвестициите ще са съобразени с целите на националната стратегия за интелигентна специализация с фокус върху секторите ИКТ (информационни и комуникационни технологии), фармация и биотехнологии, мехатроника, нано и чисти технологии, креативни и рекреативни индустрии.

Институции предоставящи достъп до програмата: избор на финансов посредник.

Лица, за които е предназначенапрограмата:

Новосъздадени предприятия, микро, МСП и големи компании, вкл. техни поделения и съвместни дружества – предприятия които си сътрудничат с други предприятия, университети и/или научноизследователски организации, а именно:

 • Научни и иновационни организации и органи;
 • Свързани с НИРД организации и предприятия (spinoff);
 • Предприятия, занимаващи се с научноизследоват елска дейност;
 • Посредници в областта на иновациите и технологиите;
 • Иновационни и високотехнологичн и предприятия;
 • Базирани на знанието и/или други участници в екосистемата на иновациите.

Изисквания:

На практика фондът би могъл да инвестира във всяка компания, която предоставя технологичен трансфер, т.е. развива, комерсиализира или внедрява:

 • Правазаинтелектуалнасобственост; или
 • Проектизанаучноизследователскаи развойна дейност; или
 • Иновации (т.е. новипродукти, услугиилипроцесизапредприятието);и
 • Съответстватнаограниченията, –типично залагани по европейски програми (тютюн и тютюневи изделия; земеделие; предприятия в затруднено положение)и
 • Правата за интелектуална собственост или НИРД и иновации се издават от публични или частни организации.

Стратегията на ФТТ се подкрепя допълнително от идеята, че фондът следва да инвестира в специфични дейности, т.е. проекти, дефинирани в четири по-широки категории:

 • Мехатроникаичиститехнологии;
 • ИнформатикаиИКТ;
 • Индустриязаздравословенживотибиотехнологии;
 • Новитехнологиивкреативниирекреативнииндустрии.

Независимоотгорепосоченото, ФТТ би могъл да покрепя предприятия, опериращи във всеки сектор на икономиката, с изключение на тези, които са изрично изключени.

Механизъм на подпомагане:

Инвестициите могат да се извършват под формата на дялови или квази-дялови инвестиции – права на собственост върху предприятия, трансферът се осъществява между независими инвеститори;

Размер на подпомагането: до 10 млн. лв.

Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук:

https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/9-fond-za-tehnologichen-transfer

https://www.mi.government.bg/en/themes-c141.html

2.2.4. Програма за дялово и квази-дялово инвестиране, с което се финансираразвитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие – Фонд Мецанин/Растеж

Фонд Мецанин/Растеж (ФМР) управлява публични средства от 75.3 млн. лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Очаква се инструментът да привлече и допълнително частно финансиране от минимум 32.3 млн. лв.

Етап на развитие на програмата: на 21 октомври е избран инвестиционен посредник, който да управлява фонда.

Цел на програмата:

Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за МСП с потенциал за растеж и с планове за разширяване и подобряване на дейността, навлизане на нови пазари, както и разработването на нови продукти и услуги.

Прилагането на финансовия инструмент ще доведе до увеличаване на производителността и потенциала за износ на българските МСП. Наред с бизнес целите, инструментът ще бъде насочен и към развитието на управленския капацитет и корпоративното управление на финансираните предприятия.

Механизъм на подпомагане:

дялови и квази-дялови инвестиции, съществена част от които ще бъде предоставена под формата на мецанин финансиране.

Мецанинът е форма на квази-дялова инвестиция, попадаща между капиталовото и дългово финансиране. В общия случай, то предоставя възможност на предприятията да привлекат рисково финансиране, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял в тяхната собственост на новия инвеститор.

Размер на подпомагането: от 4.9 млн. лв. до 13.7 млн. лв.

Срок на подпомагането: 5 години при срок на фонда от 10 години с възможност за удължаване по схемта 10+1+1.

Фондът подкрепя развитието на конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие. Чрез него ще се осигури достъп до алтернативно финансиране за МСП с потенциал за растеж и с планове за разширяване и подобряване на дейността, навлизане на нови пазари, както и разработването на нови продукти и услуги.Мецанинът е форма на квази-дялова инвестиция, попадаща между капиталовото и дългово финансиране. В общия случай, то предоставя възможност на предприятията да привлекат рисково финансиране, без това задължително да води до прехвърляне на съществен дял в тяхната собственост на новия инвеститор. Основни цели : насърчаване на производителността и експортните възможности на МСП, без секторна специализация. Фондът ще се стреми към проекти, които са базирани в България или където ползите от инвестициите ще се натрупат за България. Допустимите получатели обхващат МСП, които не са “предприятия в затруднение” и не работят в сектора на земеделието – микро и  МСП във фаза на растеж или зряла фаза от своето развитие

Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук:

https://www.fmfib.bg/bg/fi/21-dyalovi-i-kvazidyalovi-investitsii/11-fond-metsaninrastezh

2.3.Гаранционни схеми

2.3.1. Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от пандемията covid-19

Общият бюджет, алокиран от Фонд на фондовете за Гаранционния инструмент възлиза на 166 милиона лева, като приблизително [15%] от средства, насочени към пазара ще бъдат заделени за предоставяне на Лихвена субсидия. При успешна текуща реализация е възможно увеличение на бюджета.

Етапна развитие на продукта:

Към настоящият момент ФМФИБ е в преговори с търговските банки в България, срокът, в който можем да очакваме реално предлагане на пазара, е в следващите няколко седмици.

Цел на подпомагането: Осигуряване на текущи средства за малките и средни предприятия, които срещат финансови затруднения, поради извънредното положение.

Институции предоставящи продукта: Търговски банки приели да участват в мерките на ФМФИБ.

Лица, които могат да възползват от програмата:

 • Малки предприятия, които имат персонал до 50 работника/служителя и годишен оборот и/или стойност на активи до 19.5 млн. лв., които са търговци по смисъла на Търговския закон.
 • Средни предприятия, които имат персонал до 250 работника/служителя и годишен оборот и/или стойност на активи до 97.5 млн. лв., които са търговци по смисъла на Търговския закон.
 • Предприятията да не са субект на процедура по обявяване в несъстоятелност, нито отговарят на критериите на националното право, за да бъде подложен на процедура по обявяване в несъстоятелност по искане на неговите кредитори.

Изисквания: 

 • Действащи предприятия в България, изпитващи недостиг на оборотни средства или очакващи затруднения при погасяване на задълженията си съгласно вече сключен договор за кредит, поради пандемията Covid-19 и обявеното извънредно положение;
 • Целта е финансирането да бъде предоставено без допълнителни административни тежести за кандидатстващите фирми, при възможно най-облекчени условия;
 • Вероятно е да бъде посочен срок, в който може да се кандидатства за тези кредити
 • Възможно е да бъдат предвидени и други изисквания.

Механизъм на подпомагането:

Портфейлна гаранция с таван на загубите за нови кредити, предоставени на МСП и лихвена субсидия

 • Инвестиционно финансиране (с възможност за до 24 месеца гратисен период) и оборотно финансиране, в това число амортизиращи се кредити (с възможност за до 12 месеца гратисен период), револвираща кредитна линия и овърдрафт, включително кредити за преодоляване на финансови  затруднения, които се дължат и на епидемичния взрив от COVID-19 или се утежняват.
 • Допустимо е финансиране на Краен получател за закупуване на незастроена и застроена земя, единствено при условие, че размерът на съответния разход не надхвърля 10 % от главницата на Кредита.
 • Недопустими са кредити за рефинансиране или преструктуриране на съществуващи кредити на Крайни получатели.

Размер на подпомагането: 

Няма ограничение относно размера на всеки Кредит, но той се съобразява с разпоредбите относно  приложимите Държавни/ минимални помощи. Mинималната помощ de minimis се отнася до държавна помощ в малък размер за предприятия (основно компании), за която държавите от ЕС не трябва да уведомяват Европейската комисия. Максималният размер е 200 000 евро за предприятие за период от три години.Всеки Кредитополучател би могъл да получи повече от един кредит до достигане на прага по de minimis.

 Максимален срок за погасяване: от 12до 120 месеца (10 години). Срокът на револвиращите кредити или овърдрафт е до 60 месеца.

 Гратисен период: на този етап не е уточнен. Предполага се, че ще бъде предвиден удължен гратисен период по главницата. Лихвени плащания по кредитите не могат да се капитализират и за тях не се прилага гратисен период.

Лихвен процент и такси: Осигуряване на нисък лихвен процент, като предстои да бъде уточнен размерът.Обмисля се възможността кредитите да са безлихвени за периода за кризата, за предприятия, запазващи заетостта, която са имали преди настъпване на кризата.

Обезпечения- вид и стойност: 

Структурата на обезпечението се определя съгласно кредитната политика на Банката партньор, като се отразява ефекта от Портфейлната гаранция.

Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук:

https://www.fmfib.bg/bg/news/133-fond-na-fondovete-mobilizira-resurs-ot-400-mln-lv-v-otgovor-na-ikonomicheskite-posleditsi-ot-krizata

 2.3.2. Портфейлна гаранция с таван на загубите – инструмент финансиран със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).Средствата ще са насочени както към малки и средни предприятия, така и към големи фирми от почти всички сектори на икономиката, с акцент върху две стратегически за страната направления – енергийната ефективност и иновации.Условията на гаранцията ще бъдат уредени в гаранционен договор между посредника и ФМФИБ като издател на гаранцията, в замяна посредникът ще създаде портфейл от допустими кредити.

Посредници:

Банка ДСК ЕАД – за всички обособени позиции;

Обединена българска банка АД – за всички обособени позиции;

Първа инвестиционна банка АД – за всички обособени позиции;

Юробанк България АД – за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

https://www.fmfib.bg/bg/fi/23-garantsionni-shemi/15-garantsii-po-opik

2.3.3. Гаранции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР)

Портфейлната гаранция ще покрива до 80% от кредитния риск на финансовия посредник по всеки микрокредит, включен в гарантирания портфейл, до достигане на тавана на загуби на ниво портфейл. Микрокредитите, които ще се предоставят, ще са насочени към стартиращи предприятия (в т.ч. такива на лица от уязвими групи: безработни повече от 6 месеца, младежи на възраст до 29 г., вкл. и лица с увреждания) и социални предприятия.Със средствата ще се финансират дейности, свързани с придобиване на материални и нематериални активи; работен капитал във връзка с развитие или разширяване на дейността на предприятието или самонаетото лице; развитие и повишаване на уменията на работници и служители, или на предприемача в случай на самостоятелна заетост.

Актуален етап на инструмента: На 19 декември 2019 г. бяха получени първоначални оферти от УниКредит Булбанк АД по три обособени позиции на инструмента. Предстой разглеждане и преговори по подадените документи.

https://www.fmfib.bg/bg/fi/23-garantsionni-shemi/16-garantsii-po-oprchr

 3. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

3.1. Национален иновационен фонд –  програма, която предоставя безвъзмездното финансиране за проекти в областта на научноизследователската и развойната дейност. Предстои стартиране на 11 сесия на НИФ, което ще бъде оповестено на официалната интернет страница на ИАНМСП. https://www.sme.government.bg/?s=%D0%9D%D0%98%D0%A4

Основната цел на Националният иновационен Фонд: Насърчаване на научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията. Пряката цел на Фонда е: Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.

Тематични области, в рамките на които трябва да попадат изготвените научноизследователски и развойни проекти и които ще се финансират от Фонда са: 1. Мехатроника и чисти технологии; 2. Информационни и комуникационни технологии и информатика; 3. Индустрия за здравословен живот и Биотехнологии; 4. Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

 3.2.Програмата Евростарс-2 предоставя възможност за съвместно национално и европейско финансиране на международни научноизследователски проекти. Изискването е в проекта да участват най-малко две юридически лица от различни страни-членки, като водещ партньор е „малко или средно предприятие, работещо в сферата на научноизследователската и развойна дейност”.

 3.3. Проект „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“  

4. Възможности за финансиране, предоставяни от Европейски инвестиционен фонд, чрез посредници

Чрез Европейски инвестиционен фонд се финансират различни програми, като според механизмите финансирането е под формата на гарантиране на заеми, капиталови инвестиции, безвъзмездна помощ. Безвъзмездна помощ се отпуска по различни оперативни програми, по които се кандидатства с проекти. Гарантираните заеми и капиталовите инвестиции се отпускат посредством посредници. В настоящото изложение ще се спрем на най-актуалните опции за финансиране, предоставяни от ЕИФ.

4.1. Временна мярка за подпомагане в условията на Пандемия

Европейската комисия отблокира 1 милиард евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), които ще послужат като гаранция за Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Това ще позволи на ЕИФ да дава специални гаранции, за да стимулира банките и други заемодатели да предоставят ликвидности на поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, засегнати от икономическите последици от пандемията от коронавирус. Гаранциите ще бъдат предоставяни по вече съществуващите Механизъм за гарантиране на заеми Cosme, който се подпомага от Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и механизъм InnovFin за гарантиране на МСП и дружества със средна пазарна капитализация, по програмата Horizon 2020.

Цел на подпомагането: временна мярка за подпомагане на МСП и средно-големи предприятия по време на кризата; оборотни и многоцелеви кредити, вкл. рефинансиране. Осигуряване на по-гъвкави условия, включително отлагане на плащания, промяна на погасителен план и гратисен период.

 Институции предоставящи продукта:оповестяват се на сайта на ЕИФ. Финансовите посредници, които вече имат споразумения с ЕИФ по механизма за гарантиране на заеми по COSME и гаранционния механизъм за МСП по InnovFin, ще могат да получат незабавен достъп до новите гаранции при поискване от тяхна страна.

 Лица, за които е предназначен продуктът: МСП и средно-големи предприятия.

Срок на кредита: до 10 години с възможност за гратисен период

 Повече информация за този финансов инструмент може да откриете тук:

https://ec.europa.eu/bulgaria/news/ec-and-eif-unlock-8-billion-eur-in-finance-for-100000-small-and-medium-sized-businesses_bg

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm

4.2. Програма COSME

COSME е програмата на ЕС за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (МСП) за периода 2014—2020 г. с общ бюджет от 2,3 милиарда евро. Най-малко 60 % от тази сума е предназначена за подобряване на достъпа до финансиране за МСП в Европа, посредством два финансови инструмента.

4.2.1. Механизмът за гарантиране на заеми по COSME оказва помощ за предоставянето на гаранции и насрещни гаранции пред финансови институции, за да им помогне да предоставят повече заеми и лизингово финансиране на МСП. Гаранционна схема COSME е подходяща за всички стартиращи (Start-ups), малки и средни предприятия, с персонал до 249 души, работещи в широк спектър от икономически сектори. Допустимите разходи покриват оборотен капитал, материални и нематериални инвестиции, бизнес трансфери. Условията за погасяване за облекчени, както за съществуващи, така и за нови договори, покрити от гаранцията, за периода на валидност на същата. По този начин вече са допустими отлагане, промяна на погасителния план или гратисен период, представляващи реструктуриране.

Прилагането на гаранционния инструмент по COSME отговаря на основни предизвикателства, пред които са изправени компаниите в България, а именно невъзможността да наберат достатъчно капитал за своя бизнес, както и трудностите при покриването на изискванията за обезпечение. Кредитите по програма COSME се предоставят без такса за гаранцията, което не оскъпява финансирането за кредитополучателите.

Видове кредити: Инвестиционен, револвиращ кредит и конвертируеми заеми за стартиращи компании.

50% гаранция, сега увеличена на 80%, допълваща обезпечението по инвестиционни и револвиращи кредити:

Минимален размер на револвиращи кредити: 26 000 евро; с период на отлагане увеличен от 5 до 9 години.

Максимален размер на кредитите: до 150 000 евро;

Минимален срок на кредита: 12 месеца

Максимален срок на кредита: 120 месеца

Възможност за гратисен период до 12 месеца.

Новоотпуснатият кредит не може да се използва за рефинансиране на стари кредити.

Фирми, чиито крайни контролиращи собственици са регистрирани в офшорна зона, не са допустими по гаранционната схема.

Посредници в България – ОББ, Райфайзен банк, ДСК, Уникредит булбанк

4.2.2. Капиталовият механизъм за растеж по COSME помага за предоставянето на рисков капитал на МСП, чрез фондове посредници, предимно на етапите на разширяване и растеж.

4.3. „Хоризонт 2020“ е програмата на ЕС за научни изследвания и иновации за периода 2014—2020 г., като тя разполага с общ бюджет от 77 милиарда евро. По линия на „Хоризонт 2020“ финансовите инструменти по „InnovFin — Финансиране от ЕС за новатори“ целят да улеснят и ускорят достъпа до финансиране за иновативни предприятия в цяла Европа. По-специално Гаранционният механизъм за МСП в рамките на InnovFin(link is external) (SMEG) предоставя гаранции и насрещни гаранции за дългово финансиране между 25 000 и 7,5 милиона евро за подобряване на достъпа до финансиране за иновативни МСП и дружества със средна пазарна капитализация. По линия на Гаранционния механизъм за МСП по InnovFin — инструмент, управляван от ЕИФ — финансовите посредници (банки и други финансови институции) получават обезпечение за част от загубите си, натрупани по дългово финансиране, обхванато от механизма. Освен гаранционната схема, има схеми за финансиране на научно-изследователска дейност.

4.3.1. ГАРАНЦИОННА СХЕМА InnovFin

Допустими кредитополучатели по InnovFin са микро, малки, средни и междинните предприятия (с персонал до 499 души) – компании, които инвестират в разработването и внедряването на нови продукти, процеси и/или услуги, които са иновативни, имат значителен потенциал за иновации, регистрирали са патент, присъдена им е награда за иновации или др.

За да отговаря на условията на InnovFin е необходимо компанията-кандидат да отговаря на най-малко един от критериите за иновативност на гаранционната схема, като проверката се извършва от банкер. С измененията на програмата е достатъчно тези критерии да се декларират писмено от кандидата.

Прилагането на гаранционния инструмент InnovFin предоставя възможности, за повишаване на конкурентоспособността на иновативните предприятия от различни сектори на българската икономика, чрез осигуряване на целева подкрепа за реализиране на нови инициативи от компаниите.

Прилагането на гаранционния инструмент InnovFin цели да подкрепи финансирането и предприемачеството на иновативните предприятия от различни сектори на българската икономика.

InnovFin създава среда за инвестиции в разработването и внедряването на продуктови и производствени иновации, подпомага реализирането на нови научно-изследователски проекти и развойната дейност на компанията. Чрез прилагането на InnovFin се преодоляват евентуални ограничения за покриването на изискванията за обезпечение, а и ви спестява пари за срока на кредита/лизинга.

Условията за погасяване за облекчени, както за съществуващи, така и за нови договори, покрити от гаранцията, за периода на валидност на същата. По този начин вече са допустими отлагане, промяна на погасителния план или гратисен период.

Новоотпуснатият кредит вече може да се използва за рефинансиране на стари кредити/ лизинги.

50% гаранция, сега увеличена на 80%, допълваща обезпечението по кредита

Минимален срок на кредита

12 месеца

Максимален срок на кредита

36 месеца за револвиращите кредити и 120 месеца за кредити с погасителен план.

Видове кредити

Иинвестиционни и оборотни кредити (вкл. овърдрафт и револвиращ) както и лизинг.

Възможност за гратисен период до 12 месеца.

4.4.Програмата за заетост и социални иновации (EaSI) е инструмент за финансиране на равнище ЕС с цел стимулиране на висококачествена и устойчива заетост, гарантиране на адекватна и достойна социална закрила, борба със социалното изключване и бедността и подобряване на условията на труд.

5. Европейска банка за възстановяване и развитие

ЕБВР може да помогне на малките и средните предприятия да получат бизнес съвет или финансиране чрез програмата Подкрепа за малкия бизнес. Финансирането се осъществява посредством нови кредитни линии и гаранционни схеми. Банката разполага с екипи съдействащи за получаване на консултантски услуги, като  2/3 разходи по консултиране се поемат от банката.

За да се класира, една компания трябва да отговаря на следните критерии:

 • Размер: До 50 милиона евро годишен оборот и балансово число до 43 милиона евро. Обикновено работи с компании с по-малко от 250 служители.
 • Собственост: частни компании, притежание на местни граждани. •

История: поне две години.

 • Сектори: компании от почти всички сектори и индустрия. Не се финансират компании, опериращи в областта на военната дейност или производство, тютюн, хазарт или финансови услуги.

https://www.sme.government.bg/uploads/2020/04/Presentation-ASB-BG_EIB.pdf

6. Общински гаранционен фонд – разработен от Столична община – https://ogf-sofia.com/

Фондът има за цел да предоставя гаранции по кредити на МСП, които имат икономически изгоден проект, но не могат да осигурят достатъчно банково обезпечение.

6.1. Основна гаранционна схема

Общинският гаранционен фонд покрива част от кредитния риск и обезпечава до 50% от сумата по главницата на кредита или до 150 000 лева.

Изисквания към МСП:

 • да отговарят на критериите за малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП;
 • седалището им да е на територията на Столична община или бизнес проектът им да се реализира на територията на общината;
 • да разполагат с обезпечение по кредита с ликвидационна стойност по оценка на банката за най-малко 60% от размера на кредита.

За всяка издадена в полза на банката гаранция, Общинският гаранционен фонд начислява комисионна в зависимост от степента на риска. Гаранцията по рисков кредит влиза в сила след като банката преведе на Общинския гаранционен фонд първата вноска от дължимата  комисионна. Гаранциите по кредити обезпечени пред банката с ДЦК, парични депозити или първа по ред ипотека са освободени от комисионни.

6.2. „Програма за финансиране на иновативни и/или стартиращи предприятия”(Програма ФИСП). Програмата представлява специализирана гаранционна схема и е насочена към улесняване на достъпа на стартиращи и/или иновативни предприятия до финансов ресурс във връзка с реализацията и развитието на техните бизнес проекти.

В изпълнение на Програмата ОГФМСП ще издава гаранции по кредити, отпуснати от банки-партньори на Фонда за финансиране на иновативни бизнес проекти с акцент върху основните тематични приоритети на ИСИС на София, включително:

Информатика и Информационни и комуникационни технологии като един от стратегическите фокуси на ИСИС на София е да създаде необходимите предпоставки и условия София да се превърне в национален и регионален център за образование, съвременни научни изследвания, иновации и предприемачество, базирани на ИКТ. Акцентите са върху следните приоритети: живот в интелигентна градска среда и мобилност; кибер-физични системи; бъдещи облачни технологии; бъдещи мрежови решения; здравеопазване и здравословен начин на живот; защита на личните данни, сигурност и доверие; интелигентни енергийни системи и интелигентни пространства.

Също така ще бъдат подкрепени нови технологии в креативните и рекреативни индустрии. Акцент в този приоритет е подпомагането на развитието на творческата икономика на територията на София, която се превръща в основен фактор за развитието на туризма. Това включва изкуствата, културните и творчески индустрии, при които основни фактори в процеса на създаване са индивидуалното творчество, уменията, таланта, както и възможностите за  възпроизводство и закрила на авторското право върху уникалния културен елемент.

Параметри на специализираната гаранционна схема на ОГФМСП

Основни изисквания към предприемачите са да отговарят на основните критерии за стартиращо иновативно предприятие:

 • Предприятие, създадено преди не повече от 3 години от искането за гаранционна подкрепа
 • Което предоставя или ще предоставя на пазара иновационни продукти, услуги и/или процеси
 • Да отговаря на критериите за малки и средни предприятия, съгласно Закона за МСП
 • Седалището да е на територията на Столична община или бизнес-проектът да  се реализира на територията на общината;

Допълнителни предимства ще се дават на:

 • проекти на жени предприемачи със завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ в сферата на проекта;
 • проекти на лица до 35 г. и на лица над 50 г.;
 • проекти със социален и екологичен ефект от реализацията на предприемаческата иновативна идея.
 • проекти, които разкриват нови работни места на безработни

Допустими иновации

Продуктова (стока или услуга) иновация е стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване.

Производствена (процесна) иновация е нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта;

Маркетингова иновация е нов метод за маркетинг, включително на значителни изменения в дизайна или опаковката на продукта, неговото складиране, реклама на пазара или в определянето на неговата продажна цена;

Организационна иновация е нов организационен метод в търговската практика на фирмата, в организацията на работните места или външните връзки.

Покритие на гаранцията

OГФМСП споделя с банката кредитор част от кредитния риск, като обезпечава до 50% от главницата на кредита и до максимален размер 30 хил. лева независимо от сумата на главницата по предоставения кредит. Гаранцията представлява допълващо обезпечение към основните обезпечения по кредита, приети от Банката. Максималната сума, в рамките на която ОГФМСП ще издава гаранции по този финансов инструмент е 600 хил. лева.

Допустими обезпечения (поотделно или в комбинация)

Като обезпечения по кредитите се приемат всички допустими обезпечения съгласно българското законодателство. В допълнение към тях, за Програма ФИСП се изисква собствениците при кредитоискателите – юридически лица и собствениците на обезпеченията да бъдат ангажирани като съдлъжници по кредита.

Механизъм за одобрение  издаването  на гаранция на ОГФМСП

ОГФМСП разглежда индивидуално всеки отделен проект кандидатстващ за гаранционна подкрепа, като може да поеме или да откаже издаването на гаранция в зависимост от това дали проектът отговаря на критериите за допустимост по Програма ФИСП и на Вътрешните правила на Фонда.

7. Оперативна програма иновации и конкурентоспособност

7.1. Процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

По процедурата се предоставя безвъзмездна подкрепа. Предстои да бъде отворена.

Общата сума на  безвъзмездната финансова помощ е 173 милиона лева и обхваща всички сектори на българската икономика (с изключение на тези, които се подкрепят от Програмата за Развитие на Селските Райони). С финансовата подкрепа ще може да се покрият най-неотложните си нужди,  като наем, консумативи, суровини, разходи за заплати и други разходи за оборотни средства.

Кандидатстването ще се извършва изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 при максимално облекчена административна процедура. Ще бъде необходимо единствено попълването на основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и попълване на няколко декларации. Всички проверки ще се извършват от УО на ОПИК по служебен път.

При кандидатстването ще се изисква валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или на упълномощено от него лице с изрично писмено пълномощно, както и подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ.

С цел по-голяма информираност, преди обявяване на процедурата, предстои публикуване на Указания и видео разяснения за попълване на формуляра за кандидатстване и подаване на проектните предложения.

Допустими кандидати са микро- и малки предприятия:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители;
 • регистрирани преди 01.07.2019 г. и осъществявали стопанска дейност;
 • Минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.
 • регистрирали са спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г. и

– извършващи дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.

– не са били в затруднено положение към 31.12.2019г.

– които нямат задължения за данъци и осигурителни вноски в размер на повече от 1% от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000лв., както и да нямат такива задължения установени с акт на държавен орган.

Минимална и максимална стойност на предоставяната безвъзмездна финансова помощ на проект:

минимална стойност: 3 000 лева

максимална стойност: 10 000 лева

Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.

Срок на изпълнение на проектите: 3 месеца

Допустими разходи: Разходи, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя,  с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40). Разходи извършени след 01.02.2020г.

Кандидатстване: Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020). За целта ще е необходимо използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия или упълномощено от него с изрично пълномощно лице.

Комуникация: В случай че при проверката на проектното предложение бъде установена липса на документи или друга нередовност, до кандидатите се изпраща уведомление за установените нередовности посредством ИСУН 2020. Кандидатите следва да представят липсващите документи/отстранят нередовностите в срок от 3 (три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. За дата на получаване на уведомлението се счита датата и часа на изпращането му в ИСУН 2020!

Срок за кандидатстване: 30 дни от датата на обявяване на процедурата

Класиране: Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка.

За невярно декларирани обстоятелства по време на кандидатстването, бенефициентите и упълномощените лица носят наказателна отговорност на основание нормативен акт!

https://opic.bg/protseduri-opik/podkrepa-na-mikro-i-malki-predpriyatiya-za-preodolyavane-na-ikonomicheskite-posledstviya-ot-pandemiyata-covid-19
7.2. BG16RFOP002-2.067 “Дигитализация на малките и средни предприятия”
Период за прием на проекти: 2020 г.
Бюджет по схемата: 58 674 900 лева.

http://opic.bg/protseduri-opik/szdavane-i-razvitie-na-regionalni-inovatsionni-tsentrove-rits-1

8. Програма за развитие на селските райони

https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/prsr–2014-2020-indikativen-grafik/

Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“ продължава да следи възможностите и условията за финансова подкрепа на гражданите и бизнеса, като своевременно ще актуализираме предоставената информация.

За повече информация, можете да се свържете с адв. Атанася Ангелова или с адв. сътр. Добромир Ефимов, на следните електронни пощи: a.boradzhieva@tzp.bg и d.efimov@tzp.bg.


 *Настоящото изложение не представлява правна консултация, а изразява становището на автора по поставените въпроси.

 

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.