31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria

aдв. сътр. Нели Попрелкова


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

Въвеждането на електронно правосъдие, като част от реформата на съдебната система у нас

На 5-ти ноември 2020г. Министрество на правосъдието огласи за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс с цел ускоряване на реформата в съдебната система и по-конкретно въвеждането на електронното правосъдие. Ускоряването на този процес се наложи с оглед появилия се и разпротраняващ се в целия свят, вкл. у нас Коронавирус, което от своя страна наложи да се вземат мерки за ограничаване на личните контакти между хората и избягване на струпването между тях.

Настоящото изложение разглежда част от мерките, залегнали в объсждания законопроект.

Предвидено е, на първо място, връчването на съобщенията на страните да се извършва не както досега само на посочения от същите адрес, респ. техния настоящ или постоянен адрес, а също и на избран от страната електронен адрес за връчване – или чрез единния портал за електронно правосъдие, или чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща съгласно Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ L 257 от 28 август 2014 г.), наричан по – нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014.

Нов чл. 38а вменява задължение за посочване на електронен адрес на лице, извършило процесуално действие в електронна форма с цел уведомяване за удостоверяване на получаването на електронното изявление и за резултата от техническата проверка на извършеното действие. При извършване на процесуално действие в електронна форма, на лицето е предоставена възможността да се съгласи да приема електронните изявления от съдилищата в производството, както пред съответната инстанция, така и пред всички инстанции до неговото приключване.

Последицата, предвидена при неспазване на задължението за уведомяване на съда за промяна на адрес при отсъствие повече от месец от посочения, а именно съобщенията да се прилагат към делото и да се смятат за връчени, ще се прилага и при промяна на посочение електронен адрес за уведомяване (или ако е посочен неверен или несъществуващ адрес).

Регламентира се, също, как ще става връчването чрез електронно съобщение – чрез ЕПЕП, като съобщението ще се смята за получено в деня на изтеглянето му от адресата. Ако това действие не бъде извършено в едноседмичен срок от изпращането на съобщението, същото ще се смята за връчено, считано от деня, следващ изтичането на седемте дни от изпращането на съобщението.

          Настоящият чл. 42, уреждащ връчването на съобщенията, в своята трета алинея предвижда, че когато съобщението не е връчено по друг начин, съдът може да разпореди по изключение връчването да стане от служител на съда по телефона, телекса, факса или с телеграма. Проектът предвижда такъв тип връчване да може да се извършва и в случаите на бедствия, аварии и други непредвидими обстоятелства, каквото се наблюдава в настоящата световна обстановка.

За лично връчване вече ще се смята, освен връчването на адресата и на представител, също връчването, което ще се извършва на електронен адрес.

За някои лица е предвидено връчването да се извършва единствено на електронен адрес, което им вменява съответното задължение те да посочват такъв, а такива са именно кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, застрахователни и презастрахователни дружества и търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, нотариуси и частни съдебни изпълнители, а така също и държавни учреждения и общините.

За адвокатите е предвидено, че връчването ще се извършва чрез ЕПЕП, като Върховният адвокатски съвет ще следва да уведомява Висшия съдебен съвет за избраните от адвокатите електронни адреси за връчване. Предвижда се всеки адвокат да може да заяви (също по електронен път) отсъствието си, респ. това, че не може да приема съобщения в определен период от време. Същият, обаче, е ограничен със срок – 40 дни за календарна година. Книжата, изпратени до адвоката през периода, за който ще отсъства, ще се считат за връчени на първия ден след неговия край.

С цел стимулиране на използването на електронното правосъдие, се предвижда намаляване с 15 на сто на дължимите държавни такси по делата в случаите, при които същите се заплащат по електронен път. Друга стимулираща мярка се явява отпадането н задължението за представяне на документ за внесени държавни такси и разноски по сметка на съда в случаите, когато са заплатени по електронен път в процеса на подаването на изявлението и в информационната система, използвана от съда, е получено електронно уведомление за плащането. Отпада, също, задължението за представяне на преписи за останалите страни по делото, а на съдът се вменява задължението да възпроизвежда изявленията и приложенията към тях в необходимия брой преписи на хартиен носител и след заверка от служител на съда ги изпраща на участниците в производството, които не са заявили, че желаят да получават електронни изявления от съда или не са задължени да получават такива.

Предвидено е създаване на цяла нова глава единадесета “а” с чл. 102а – чл. 102з, която ще бъде озаглавена “Процесуални действия и актове в електронна форма”. В тази глава се предвижда, че съдът ще издава актове и ще извършва всички други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма винаги щом  естеството им го позволява и в случай, че друг закон не предвижда извършването им по друг начин.

Тази глава въвежда също така понятието “процесуални действия в електронна форма”, което според чл. 102а, ал. 2 е упражняването на процесуални права, при което се използват устройства за електронна обработка, включително съхраняване на информацията, като упражняването на правата изцяло се осъществява чрез използването на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства. За съдилищата се въвежда задължението за приемане на такива процесуални действия, а така също и за информираност на лицата за всичко свързано със същите.

Тази нова част на закона предвижда да може всички процесуални действия на страните да могат да се извършват в електронна форма (разбира се, отново като се вземе предвид тяхното естество, както и наличието на други нормативни актове, които могат да предвиждат извършването им по друг начин).   Идентификацията на лицата, подаващи електронни изявления, ще следва да се извършва по реда на Закона за електронната идентификация, посредством удостоверителна услуга за електронна идентификация, предоставяна от квалифициран доставчик на удостоверителни услуги и вписана в доверителния списък на Комисията за регулиране на съобщенията по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 или чрез уведомена схема за електронна идентификация по смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014. (2) Електронните изявления до съда ще се подписват с квалифициран електронен подпис, когато законът предвижда писмена форма за извършването им и наличие на подпис.

Част от реформата с цел усъвършенстване на електронното правосъдие е възможността изпълнителни листове и протоколи за удостоверяване на извършените от съдебния изпълнител действия, да могат да бъдат издавани единствено в електронна форма.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.