31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria

aдв. сътр. Нели Попрелкова


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

Важна информация във връзка с промените в законодателството с оглед края на извънредното положение

Във връзка с изтичане на срока на извънредното положение  в страната на 13 май 2020г., обявено поради появата и разпространението в световен мащаб на пандемия от вирус COVID- 19, по-познат като Коронавирус , се наложи изменение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Промени бяха приети на 08 май 2020г., когато Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за здравето. Между първо и второ четене на законопроекта, протече обсъждането му в Комисията по правни въпроси. След като това обсъждане приключи, на 12 май 2020г. промените бяха гласувани на второ четене в Пленарната зала.

С окончателния вариант на текста на новия закон се запознахме от Указ № 95 на Президента на Републиката, издаден на 13 май 2020г.

На първо място се прави допълнение в името на закона, като той ще носи наименованието “Закон за мерките и действията по време на извънредното положение , обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г. и за преодоляване на последиците”.

Подобна промяна се прави и в неговия първи член, който вече ще гласи, че “Този закон урежда мерките и действията по време на извънредното положение на територията на Република България и за преодоляване на последиците след отмяната на извънредното положение” .

Спирането на всички обявени публични продани и въводи  във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, което бе направено за времето на извънредното положение, се удължава с до два месеца от отмяната му – чл.5, ал.1 ЗМДИП.

На следващо място, два месеца след отмяната на извънредното положение няма да се налагат запори на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, запори върху трудови възнаграждения и пенсии, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и оборудване, както и да се извършват  описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения – чл.5, ал. 2 ЗМДИП. При гласуването на второ четене в алинея 2 се създаде,  също,  изречение  второ,  което  гласи,  че  “Не  се  налагат запори на банкови сметки на общини два месеца след отмяната  на извънредното положение”.

 Законопроектът   предвиждаше   промяна   в    следващата алинея,  която гласеше,  че “По  време на извънредното  положение не се спира изпълнението на задължение за предаване на дете или за   последващо   връщане на детето по реда  на Гражданския процесуален   кодекс”.   В окончателния текст на закона това уточнение липсва. Промяна има, обаче, в алинея четвърта, с която се възобновяват всички нотариални производства, тъй като се прави уточнение, че въведеното ограничение ще важи само “до отмяна на извънредното положение”.

 Нов   момент   представлява   промяната   в   чл.6   от Закона, съгласно който:

 До  два  месеца  след  отмяната  на  извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране, предоставени  от  финансови  институции  по  чл.  3  от  Закона за кредитните институции, с изключение на дъщерните дружества на банките, включително когато вземанията са придобити от банки, финансови  институции или трети лица,  не  се  начисляват  лихви за забава  и  неустойки,  задължението  не  може  да  бъде  обявено за предсрочно  изискуемо  и  договорът  не  може  да  бъде    развален поради неизпълнение.

Предоставената на държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, както и  на Съда и Комисията за защита на конкуренцията възможност, съгласно спецификите на всички тези органи, да извършват част от дейността си от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните, се запазва и два месеца след отмяната на извънредното положение (чл. 6а ЗМДИП).

Същият е периодът, за който на наемателите и ползвателите на имоти – държавна или общинска собственост, които са ограничили или преустановили дейността си в резултат на предприетите в страната мерки и които с решения, съответно заповеди са били освободени – било изцяло, било частично от заплащане на вноски за наем или ползване, или размерът на съответните вноски е бил намален. Създава се нова алинея втора, съгласно която тези обстоятелства “се установяват с финансови и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на физически и юридически лица – наематели или ползватели”.

Съгласно новия чл. 11 “Със заповед на министъра на отбраната по мотивирано предложение на началника на отбраната срокът на командировката по чл. 71, ал. 1 от Закона за отбраната  и въоръжените сили на Република България или удълженият срок  по чл. 71, ал. 4 от същия закон може да бъде удължен без съгласието на военнослужещия по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна”.

Изискванията за получаване на месечни социални помощи по чл. 2, ал. 4 от Закона за социално подпомагане няма  да се прилагат до 30 септември 2020 г. (чл.12, ал.1 ЗМДИП).

Разширен е и кръгът от семейни помощи, спрямо които изискванията за тяхното получаване няма да се прилагат – чл. 7, ал. 1, т. 2-5, чл. 8, ал. 1, т. 4 и чл. 8е, ал. 1, т. 3-6 от Закона за семейни помощи за деца. Срокът за това, обаче, се ограничава – до 30 септември 2020г.

Съгласно промяна в алинея трета “Срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на основание чл. 7 и чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца, който изтича в периода от 1 февруари 2020 г. до 31 май 2020 г., се удължава служебно до

30 юни 2020 г.”.

В останалата част на чл. 12 също се правят и други съществени промени, касаещи други срокове, установени в Закона за семейни помощи на деца, както и промени във връзка със забрана за закриване или намаляване на социалните услуги, делегирани от държавата дейности и местни дейности, с изключение на специализираните институции за деца, а така също и промени, касаещи някои такси.

Някои от разпоредбите на Закона за обществените поръчки няма да се прилагат и два месеца след отмяна на извънредното положение – във връзка със закупуване от възложителите на хигиенни материали, дезинфектанти,  медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки (чл.13, ал. 1, т.1 ЗМДИП), както и за транспортните услуги в случаите по ал. 1, т. 1 и 2 (чл.13, ал. 2 ЗМДИП). По искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение, но за не повече от два месеца след отмяната на извънредното положение – нова алинея трета.

По време на извънредното положение и два месеца след неговата  отмяна  Националната здравноосигурителна каса и Българският лекарски съюз, съответно Българският зъболекарски съюз, ще имат възможност да подпишат анекс към съответния национален рамков договор, който съдържа заплащане за работа при неблагоприятни условия по време на обявеното извънредно положение и  два месеца след  неговата  отмяна на изпълнителите на медицинска помощ, съответно на дентална  помощ, условия и ред за заплащането и методика за определяне размера на сумите.

Възможността, предоставена на министъра на здравеопазването със заповед да забрани износ на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина от територията на Република България, се запазва и два месеца след отмяна на извънредното положение, като се конкретизира и целта, която следва да се преследва с издаването  на  такава  заповед  –  осигуряването на достатъчни количества такива продукти за задоволяване здравните потребности на населението на Република България (чл.16,ал.1, ЗМДИП).

До 31 декември 2020г. се удължава възможността на Министерски   съвет   да   издаде   акт,   с   който   да   се  въвеждат временни мерки за защита на производството на храни, произведени на територията на Република България, търговията и пускането им на пазара във вериги от магазини (чл.16а,ал.1, ЗМДИП).

Два месеца след отмяна на извънредното положение е срокът, с който се удължава възможността за освобождаване на военновременни запаси, както и за възстановяване на болнично- домакинско имущество или друго имущество, представляващо активи за многократна употреба, предоставени за безвъзмездно временно ползване по време на извънредното положение.

Изброените в чл.20, ал.1 категории ученици ще могат “доколкото и ако е възможно” до края на учебната 2019/2020г. да осъществяват своето обучение и подкрепа за личностно развитие  в електронна среда. В същия член е изброено и какво следва да включва този тип обучение и как следва да се осъществява то.

След отмяна на извънредното положение присъствието  на деца и ученици на територията на институциите от системата на предучилищното и училищното образование ще се допуска единствено при неотложност на действията, необходими за приключването на учебната 2019/2020 г. и за подготовката на учебна 2020/2021 г. и при невъзможност тези дейности да се осъществят от разстояние в електронна среда и/или се налага реалното присъствие в училище (нова алинея втора). Извън тези случаи, групово присъствие на деца и ученици на такива територии ще може да се допуска след уведомяване на министъра на образованието и науката (ал. 3). При всички случаи на директора на институцията е възложено да създаде организация за стриктно спазване на предписаните мерки от министъра на здравеопазването, като не допуска струпване на деца, ученици  или на техни родители. Присъствието на малолетни и непълнолетни ученици ще се допуска единствено след съгласие на техните родители (ал. 4).

 Законопроектът предвиждаше правата на управляващите органи на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, установени с чл.21 ЗМДИП да се запазват, освен по време на извънредното положение и два месеца след  неговата отмяна. В окончателния текст на Закона, обаче, както думите “До отмяна на извънредното положение”, така и допълнението, прието на първо четене, свързано с удължаването на срока с още два месеца, са заличени.

Освен новата алинея осма, която бе приета още на първо четене и която се е “запазила” в същия си вид при второто и чрез която на ръководителя на управляващия орган се предоставя възможност да прекрати процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с цел осигуряване на финансиране съобразно необходимостта от мерки и за преодоляване  на  настъпилите  последици,  според окончателния вариант на Закона, има и нова алинея десета, която гласи следното:

За преодоляване на настъпилите последици от  COVID-19 въз основа на акт на Министерския съвет  Правляващите органи може да възложат, извън случаите по чл. 5 от Закона за управление на средствата от  Европейските структурни и инвестиционни фондове, изпълнението на финансови ресурси и инструменти през програмен период 2014  –  2020  г.  и чрез Българската банка за развитие.

Във връзка със задължението на туроператорите да възстановят заплатената сума на лице, чието пътуване е било отменено поради обявеното извънредното положение, когато е предложил ваучер, но той не е бил приет, се удължава срокът за това възстановяване (чл.25 ЗМДИП), като в първоначалния вариант срокът се удължаваше с още един месец и така той ставаше “два месеца, считано от датата на отмяна на извънредното положение”. Новият срок е “до 12 месеца,    считано от датата на oтмяната на извънредното положение”. Нов член 26 с, съдържащ три алинеи е приет на второ четене от Парламента. Той се отнася до възможността, предоставена на министъра на туризма да издаде акт, с който да определи реда за отпускане на субсидия на туроператори, които използват въздушни превозвачи с български оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм, както и туроператори, които ползват услугите на въздушни превозвачи с оперативен лиценз, издаден в друга  държава, в предвидените от Закона случаи.

Промени се правят и в предходните и заключителните разпоредби на Закона. Съгласно внесения в Народното събрание законопроект, промените бяха следните:

На първо място, възможността Националният осигурителен институт да превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет, се ограничава със срок, а именно от 13 март 2020г. до 30 юни 2020г. (§6 ПЗР ЗМДИП).

Агенция “Митници” ще може да  предоставя безвъзмездно задържани, иззети, отнети и изоставени стоки, които могат да послужат за защита на живота или здравето на хората, на лечебни заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни и общински учреждения, както и да издаде заповед, с която да предоставя безвъзмездно задържан, иззет, отнет или изоставен етилов алкохол за дезинфекция на лечебни заведения, Българския червен кръст, детски градини, училища, социални заведения, държавни и общински учреждения в срок до два месеца след отмяна на извънредното положение (§30 ПЗР ЗМДИП).

Същият е срокът на действие и на други предоставени от Закона възможности – за който е допустимо денатурирането на етилов алкохол съхраняван от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ или във външни съхранители  за Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, за цели, свързани с производството на дезинфекциращи препарати на основата на етилов алкохол, преди извършването на придобиването от лице по ал. 1, т. 2 и извън територията на данъчен склад, в присъствието на митнически служители, при подадено уведомление до компетентна териториална дирекция преди извършване на денатурирането (§31, ал.2 ПЗР ЗМДИП); спирането на срока по чл.36, ал. 4 Кодекса на труда (§49в, ПЗР ЗМДИП).

В предходните и заключителните разпоредби на Закона се създават и два нови члена:

„§ 51а.Разпоредбите на чл.7, 8-10, 14, 17-19 и 22 се прилагат по време на извънредното положение и два месеца след неговата отмяна.

Тези разпоредби касаят предоставената на работодателите възможност да възлагат надомна работа или работа от разстояние, както ида предоставят до една втора от платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, а така също и предоставените облекчения за лицата, които оказват или подпомагат оказването на медицинска помощ. Отнася се също до правата на военнослужещите от въоръжените сили във връзка с предприетите мерки и контрола по спазването им. Засяга възможността да бъдат командировани, включително  на територията на друга област, за временно изпълнение на дейности по държавен здравен контрол служители на районните здравноосигурителни каси в регионалните здравни инспекции, а така също и държавни здравни инспектори от регионалните здравни инспекции. Прилага се и за дарения на лични предпазни средства, дезинфектанти, спирт и други средства, предназначени за предотвратяване разпространението на заразната болест.

§ 51б Държавните и местните органи в рамките на своята компетентност дават разяснения по прилагането на закона, които обявяват публично.“

Отпада ограничението във времето, което гласеше, че Законът ще се прилага до отмяна на извънредното положение.

Горепосочените промени фигурират и в окончателните текстове на Закона. Има, обаче, и нови допълнения, които се отнасят до: Преустановяването на всички планови ремонти от страна на операторите на електропреносна мрежа и на операторите на електроразпределителни мрежи, което бе предвидено, че ще продължава “в условията на извънредно положение”,  а според новия текст се предвижда да важи “по време на извънредното положение” (§ 2 ПЗР). Облекченията, които бяха предвидени във втората алинея във връзка с удължаване срока за заплащане на  дължими суми във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови клиенти, отпадат, след  като в нейните текстове се предвиди, че това ще важи единствено за времето на извънредно положение.

Някои разпоредби предвиждат промяна на срокове, които са били рамкирани според времето на действие на Закона, с нов критерий – времето на извънредно положение. Такива са § 20  и § 21 от ПЗР на Закона, отнасящи се до експертните решения на ТЕЛК, НЕЛК и ЦВМК към Военномедицинската академия, както и до срока на валидност на протоколите за скъпоструващо лечение на  хронично болни пациенти.

При първия вариант на законопроекта, за сключване на трудови договори по чл. 114а, ал.1 от Кодекса на труда за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за повече от  един ден се даваше като възможност, освен за времето на извънредното положение, също и за два месеца след неговата отмяна. Този   срок  окончателно се удължи до 31 октомври 2020г. (§49б, ПЗР ЗМДИП);

Сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13  март 2020 г., и за преодоляване на последиците,  продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на този закон в „Държавен вестник“.

Налице са също множество изменения и в други нормативни актове, като внимание ще бъде обърнато само на някои от тях.

На първо място, в Закона за чужденците се прави една- единствена промяна на ал. 13 на чл. 24, засягащ чужденците с разрешено продължително пребиваване у нас, чиито срокове за пребиваване изтичат в срок до три месеца от отмяна на обявеното извънредно положение. Тези лица могат да подадат заявление за продължаване на пребиваването в срок до три месеца след отмяната на извънредното положение, като този срок не се смята за прекъсване, когато чужденецът подаде заявление за дългосрочно или постоянно пребиваване. Тези лица ще могат да влизат на територията на Република България и без наличие на виза до три месеца след отмяна на извънредното положение.

В Кодекса на труда, от своя страна, навсякъде след думите

„обявено извънредно положение“ се добавя „или обявена извънредна епидемична обстановка”.Част от разпоредбите са, отнасящите се до възлагането на надомна работа и работа от разстояние; до преустановяване работата на предприятията, станало необходимо поради разпространилата се пандемия и създалата се в страната обстановка; предоставянето на целия платен годишен отпуск на работника/служителя и др.

Следващият параграф постановява, че неплатеният отпуск до 60 работни дни, ползван през 2020г. ще следва да се зачита за трудов стаж. Алинея втора удължава периода, през който за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на неплатения годишен отпуск, ползван през 2020 г., от 30 на 60 работни дни.

Нов момент представлява предоставената на кмета на общината възможност до 31 декември 2020 г. да отправя  предложения до ръководителя на социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности и местни дейности, да може   без съгласието на работник или служител, който е част от персонала в социалната услуга, да му възлага извършване на работа в друга социална услуга на територията на съответната община. В Кодекса за социално осигуряване се предвиждаха промени в чл.3а, ал.2 относно заявления, жалби и други документи във връзка с паричните обезщетения, помощи и пенсии, които се подават по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги или с персонален идентификационен код, или чрез лицензиран пощенски оператор, като те следваше да се считат за подадени в срок, ако се подадат две месеца след отмяна на извънредното  положение. Този текст е заличен от окончателния вариант на Закона.

Съгласно параграф тридесет и шести “За срок до два месеца след отмяната на извънредното положение Агенцията по заетостта превежда компенсация в размер 290,00 лв. За определени категории лица, подлежащи на осигуряване по реда на Кодекса за социално осигуряване, съгласно критерии и условия, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответния осигурител/самоосигуряващо се лице. Средствата са за сметка на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове”.

Законът за изменение и допълнение на Закона за   здравето, приет от 44-то Народно събрание на 12 май 2020 г., с който се правят всички разгледани промени, влиза в сила от 14 май 2020 г., с изключение на § 33, 34 и 35, касаещи промени в Закона за акцизите и данъчните складове и в Закона за изменение и допълнение на Закона за кооперативното подоходно облагане, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.

За повече информация, можете да се свържете с адв.сътр. Нели Попрелкова, на следната електронна поща: n.poprelkova@tzp.bg.


*Настоящото изложение не представлява правна консултация, а изразява становището на автора по поставените въпроси.

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.