31 Patriarh Evtimii blvd., fl.1, p.c.1142, Sofia, Bulgaria

Адв. Атанася Бораджиева


Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“

Бул. „Патриарх Евтимий“ № 31, ет. 1 31 Patriarh Evtimiy blvd., fl.1

София, 1142

02 981 40 50

https://www.tzp.bg

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА БИСНЕСА

/НОВА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛЕВА/

I. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Цел и механизъм на подкрепата: 

Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019, за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Размер на финансовата помощ: 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200 лв. (40 000 000 евро), като всяко предприятие може да заяви подкрепа в размер до 50 000 лева.

Бюджетът е разпределен на сектори, както следва:

 

Сектор съгласно КИД-2008

 

Разпределение на бюджета по сектори (лв.)

 

Сектор B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

267 400
Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

 

16 225 200
Сектор D ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

 

378 900
Сектор E ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 566 100
Сектор F СТРОИТЕЛСТВО

 

8 598 500
Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ

 

26 067 300
Сектор H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

 

6 824 400
Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

 

5 861 600
Сектор J СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ  ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

 

3 659 600
Сектор L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 

1 199 100
Сектор M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

3 191 600
Сектор N АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

2 019 200
Сектор P ОБРАЗОВАНИЕ

 

263 000
Сектор Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА

 

1 769 600
Сектор R КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

 

1 020 800
Сектор S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

 

320 900

 

В случай че бюджетът по някой от секторите не бъде усвоен, Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния ресурс към онези сектори, за които не достига наличното финансиране.

Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по процедурата, заедно с договорената по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК, не следва да надвишава 50 000 лева.

 

Лица, които могат да възползват от подкрепата:

 • Кандидати, които са търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и представляват малки предприятия – такива със средносписъчен брой на персонала, по-малък от 50 души, и годишен оборот, който не превишава 19 500 000 лв., и/или стойност на активите, която не превишава 19 500 000 лв.;
 • Кандидати, реализирали оборот за 2019 в размер равен или надвишаващ 500 000 лева.
 • Кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 и 2019). Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 2018 и 2019 г., в случай че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.
 • Не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.
 • Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Недопустими кандидати са:

 • Предприятия, които имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.;
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 5);
 • Предприятия с преустановена дейност, в проиводство по несъстоятелно или ликвидация.

Допустими разходи:

 • извършени след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта
 • отразени в счетоводната документация на бенефициента
 • Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва:

текущи оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи) (не се включват стоки предназначени за продажба);  персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга

Допълнително, за да са допустими направените разходи, цената за тях следва да е пазарна, за доказване на което бенефициентите следва да събират не по-малко от 2 (две) съпоставими оферти, пазарно проучване или друго доказателство (че цената е пазарна) за съответната отчетената услуга/ доставка на суровини, материали или консумативи. В случай на съмнение за завишение на направените разходи от пазарните цени, УО си запазва правото да извърши допълнителна проверка и откаже възстановяване на същите.

II. КАНДИДАТСТВАНЕ

Срок за кандидатстване: 

Крайният срок за подаване на проектни предложения предстои да бъде определен.

Срок за изпълнение на проектите:

3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Начин на кандидатстване:

Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – облекчена административна процедура. Ще бъде необходимо попълването на формуляр с основни данни, размер на исканото финансиране, както и фирмената банкова сметка и деклариране на данни. Повечето проверки ще се извършват от УО на ОПИК по служебен път, а кандидатите ще прилагат декларации относно покриването на някои от изискванията.

III. РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Всички проектни предложения, подадени в срок, се оценяват в съответствие с Критериите и методологията за оценка на проектните предложения съгласно посоченото в Приложение 6 към Условията за кандидатстване.

Оценката на проектните предложения по настоящата процедура се извършва от комисия, определена с акт на Ръководителя на Управляващия орган.

Не се допуска въвеждането на допълнителни критерии за оценка или изменение на критериите по време на провеждането на процедурата по оценка на постъпилите проектни предложения с изключение на случаите по чл. 26, ал. 7 от ЗУСЕСИФ.

Оценката на проектните предложения включва:

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта;

Етап 2: Техническа и финансова оценка.

КОМУНИКАЦИЯ И КЛАСИРАНЕ

Нередовности:
При установяване на нередовности в заявлението ще се изпраща уведомление чрез ИСУН 2020, като соркът за отстраняване е не по-дълъг от 3 (три) работни дни от датата на изпращане на уведомлението в ИСУН 2020. За дата на получаване на уведомлението се счита датата и часа на изпращането му в ИСУН 2020!

*Екипът на Адвокатско дружество „Цветкова и партньори“ има готовност да ви съдейства при подготвянето и подаването на проектното предложение.


*Настоящето изложение не представлява правна консултация, а изразява становището на автора по поставените въпроси

Настройки за поверителност
Когато посещавате нашия уебсайт, той може да съхранява информация чрез вашия браузър за конкретни услуги, обикновено под формата на бисквитки. Тук можете да промените предпочитанията си за поверителност. Моля, обърнете внимание, че блокирането на някои видове бисквитки може да повлияе на вашето изживяване на нашия уебсайт и услугите, които предлагаме.